Opdateret: 17-03-2018 10:18

 

Næppe overraskende, er tankerne om disse vanskelige/umulige ting stadig under udvikling.

Tryk derfor på F5! - for at få den seneste udgave. Gælder også de af mine tekster der linkes til.

Mus over linkene giver et popup som kort siger hvor de fører hen så man kan vælge om man vil tage dette sidespor med.

Stilen er uforsigtig i overensstemmelse med den uvidenskabelige inddragelse af Miraklet for at afsøge muligheder hinsides forhindringer

som måske spærrer for et nysyn for forsigtige, ansvarlige filosoffer. Den er også ucensureret kæphøj over for den aktuelle filosofi.

Det må gerne anspore til at gå i rette med mig. Her er min mail: claus@munchow.net

 

En anden forståelse af forståelse

Bevidsthed, fornuft, ‘jeg’et, fri vilje…

-         Og komplementaritet

 

Abstract:

Kvantemekanikken er i særklasse den mest omfattende og succesfulde naturbeskrivelse menneskeheden har skabt. Den har bare den ubehagelige følge at naturen opfører sig naturstridigt – i hvert fald hvis naturen skal opføre sig fornuftigt. Over for denne udfordring udviser såvel fysikere som filosoffer stor rådvildhed. Hvor tager man det første spadestik til ny muld?

Vi står over for et paradigmeskifte som måske kræver en ny forståelse af begrebet bevidsthed. Hvad er bevidstheden? – spørger bevidstheden. Denne væmmelige selvreference udelukker at bevidstheden kan finde bevidstheden ved at lede efter sig selv.

Bevidstheden er et Mirakel for bevidstheden. For dog at kunne bruge begrebet - og det gør vi jo - har nærværende tekst i den kvantemekaniske belæring og prologen til Johannesevangeliet fundet et grundlag for en simpel karakteristik af begrebet bevidsthed som muliggør at bl.a. bevidsthed, fornuft og ’jeg’et kan gives en indholdsfuld, sammenhængende fremstilling.

I denne sammenhæng viser det sig så at den frie viljes problem løses ved det komplementaritetsprincip, som kvantemekanikken har påtvunget os i vores forhold til naturen.

Og det psyko-fysiske problem løses helt ubesværet!

0. Indledning

Bevidsthed

Det filosofiske problem om forholdet mellem sjæl og legeme, … opstår som følge af en skelnen mellem to værens-områder: sfæren af mentale fænomener (tanker, følelser, sanseindtryk osv.), som viser sig i et »indre« eller første-persons perspektiv, og legemet eller - mere generelt - den materielle virkelighed, der foreligger som objekt for ydre beskuelse.

Således præsenteres det problem, det psyko-fysiske problem, som

gennem de sidste ca. 350 år har stået højt på den filosofiske dagsorden og den dag i dag er et af de mest omdiskuterede emner inden for international fagfilosofi.”

i Sjæl-legeme-problemet af Erich Klawonn.

Efter en grundig analyse af problemstillingerne indleder han de afsluttende bemærkninger således:

"Vi har nu betragtet de fire klassiske teorier om sjæl-legeme-problemet. Hermed kunne det se ud som om vi har fået en udtømmende oversigt over de rationelt mulige standpunkter. ... Men så synes der unægtelig at være opstået den mærkværdige situation at ... samtlige mulige standpunkter kan påvises at være uholdbare!"

-en ren lækkerbisken for en filosof.

Undervejs søges efter bevidstheden som hører hjemme i kategorien sjæl. Og Klawonn skriver på s. 21:

"I ontologisk forstand er bevidsthed noget ... om det så er en østers eller en regnorm"

En anden filosof, Susan Blachmore i Consciousness, leder også efter bevidstheden og finder (dvs. nærmest ikke finder):

"Conciousness, then, is a grand delusion. It arises through such questions as "Am I concious now?""

Søg, og du skal finde, gælder ikke her. De leder efter bevidstheden, men ved ikke hvad de leder efter, og så finder de hhv. næsten hvad som helst og næsten intet. Det er omsonst at søge efter bevidstheden, for man søger ved hjælp af bevidstheden, og den ser hvad den er uanset hvad den er, den er selvberoende. Bevidstheden er et mirakel, både at den er, og hvad end den er.

Nyt fokus: Verden byder os mange udfordringer. Videnskaben forsøger at løse sine ved at studere virkeligheden. Men virkeligheden kan aldrig være problemet. Virkeligheden er givet. Problemet er hvordan vi forstår virkeligheden, dvs. problemet ligger i vores bevidsthed - som vi ikke ved hvad er. Måske skal mange af videnskabens problemer løses ved at rette opmærksomheden mod hvordan vi forsøger at forstå. Kan løsningen komme ind ad den vej? (Se problemløsninger her)

Som forberedelse vil jeg forsøge at nedbryde forskellige forestillinger som kan stå i vejen for at begynde på et helt nyt grundlag, forestillinger som synes selvfølgelige, men slet ikke er det. Det foregår herfra og til og med afsnit 2.

Altså:

 

Mit ‘jeg’ må være rummet i bevidstheden på en eller anden måde. Jeg kan blive mødt med spørgsmålet: ”Hvem tror du egentlig, du er?”. Et godt spørgsmål, som jeg vil opfatte helt bogstaveligt og gerne svare på. Altså prøver jeg at iagttage mit ‘jeg’ – men opdager straks at et nyt ‘jeg’ må til for at iagttage det første. Og lige så snart jeg har opdaget det, så er der et tredje ‘jeg’ som betragter de to, osv. Der smuttede mit ‘jeg’ væk mellem fingrene på mig, og jeg blev svar skyldig.

Som med bevidstheden kan vi ikke finde ‘jeg’et ved at lede efter det, men heller ikke leve uden et ‘jeg’-begreb. Altså må vi indkredse en brugbar forståelse, afsnit 5, og definere/præcisere betydningen af ‘jeg’et, afsnit 6.

Vedr. bevidsthed og ‘jeg’et:

 

Selvreference indebærer uafviselige logiske problemer.

Denne sætning er falsk” er en helt korrekt anvendelse af ord og begreber. Men den modsiger sig selv.

Det kan også siges sjovere: Bertrand Russel lader en menig soldat få ordren: “Du skal barbere alle de menige som ikke barberer sig selv” – en yderst fornuftig og hygiejnisk ordre. Det går også fint indtil han kommer til sig selv.

Og avanceret: Gödels sætning om korrekt formulerede påstande inden for et lukket matematisk system byggende på de hele tal som kan bevises hverken at være sande eller falske. Vores logik kan altså ikke nødvendigvis gennemføres til en tilfredsstillende afklaring af ethvert fornuftigt spørgsmål. Selv ikke inden for matematikken.

For Søren Kierkegaard er selvreferencen og logikkens afmagt selve vejen til at forstå mennesket.

Selvreferencens problematik er naturligvis behandlet af mange filosoffer. Det bliver hurtigt for vidtløftigt for mig, men i den udstrækning jeg forstår dele af f.eks. Luhmanns systemteori så synes min simplere vej at kunne være indeholdt deri. Så følg bare med:

Selvreferencens problematik og den ikke på forhånd givne bevidsthed er den usikre grund hvorpå vi har prøvet at forstå de fundamentale psyko-fysiske problemer, ikke bare de seneste 350 år, men siden Platon. Ifølge Whitehead: ”den sikreste beskrivelse af den europæiske filosofitradition er, at den består af en række fodnoter til Platon”.

Med Platon blev dualismen et væsentligt problem for filosofien. Den har plaget os siden på den ene eller den anden måde, for den er svær at komme udenom. Vi føler f.eks. eksistensen af to ontologisk separate, selvstændige verdensbestanddele, sjæl og legeme, ånd og materie, psyke og fysik…

Men forsøgene på at håndtere dem ved at betragte dem udefra, fra en forestilling om en a priori givet bevidsthed som kan sådan noget, fører os til Klawonns dilemma. Det er denne a priori bevidsthed som ikke ved hvad den selv er, men som alligevel stiller sig udenfor og kigger, som jeg vil gøre op med. Den søger fuldstændig forståelse af en art som vi principielt ikke kan opnå. Vi søger/spørger forkert.

Uanfægtet indbildsk vil jeg prøve at gå egne veje.

 

Som fysiker uddannet på Bohrs Institut, er jeg dybt påvirket af den kvantemekaniske belæring; således omtaler Bohr den afklaring han kom frem til efter de i fysikken totalt omvæltende første 3 årtier af 1900-tallet startende med opdagelsen af radioaktiviteten. Fysikerne fik her adgang til et helt nyt forskningsområde i form af atomfysikken, hvor en ny verden afslørede lovmæssigheder som stred fundamentalt mod det man troede var grundlæggende egenskaber ved naturen – og oven i købet grundlæggende anfægtede vores forestilling om os selv som iagttagere af den! I løbet af mindre end en generation blev konklusionen draget: Den klassiske-fysiske (mekaniske) verdensbeskrivelse er ikke anvendelig i den atomare del af verden som med kvantemekanikken i slut-’20-erne fik sin perfekte beskrivelse.

Da de første atomare fænomener viste sig, troede man slet ikke man ville kunne få forståelse af de elementære, atomare fænomener, da de foregik i en verden som var utilgængelig for os på grund af vores grove, makroskopiske sanser og hjælpemidler. Men det viste sig at man kunne tilpasse makroskopiske opstillinger så de mikroskopiske fænomener kunne præsentere sig under forskellige forhold. Og her afslørede den mikroskopiske verden en fuldstændig anden adfærd end den makroskopiske. Samme mikroskopiske elementer præsenterede sig forskelligt afhængigt af den makroskopisk opstilling. Den eksemplariske forsøgsopstilling til demonstration af dette er dobbeltspalteeksperimentet med elektroner. Elektronerne registreres som partikler på en fotografisk plade på en sådan måde at de undervejs forbi dobbeltspalten nødvendigvis må have været bølger. Den enkelte elektron må have passeret gennem begge spalter, idet den har interfereret med sig selv (de kan afskydes enkeltvis). Et forsøg på at underdele opstillingen for at kigge efter elektronerne dér hvor de opfører sig som bølger, gør dem til partikler, og bølgeadfærden, interferensen, forsvinder. De passerer så gennem enten den ene spalte eller den anden. Uden tilknytning til den eksperimentelle opstilling er en elektron ikke noget, men den bliver noget afhængigt af valget af forsøgsopstilling.

I Atomfysik og menneskelig erkendelse, Schultz, 1957, s 109-110, beskriver Bohr i generelle vendinger hvorledes den traditionelle filosofiske tænkning ikke er forenelig med de iagttagelses- og erkendelsesvilkår som kvantemekanikken har påtvunget os:

På baggrund af den indflydelse, som den mekaniske naturopfattelse har udøvet på filosofisk tænkning, er det forståeligt at man fra mange sider har opfattet komplementaritetssynspunktet som rummende en med beskrivelsens objektivitet uforenelig henvisning til den subjektive iagttager. Selvfølgelig må vi på ethvert erfaringsområde opretholde en skarp adskillelse mellem iagttageren og indholdet af iagttagelserne, men vi må betænke at virkningskvantets opdagelse har stillet selve grundlaget for naturbeskrivelsen i ny belysning og belært os om hidtil upåagtede forudsætninger for den rationelle anvendelse af de begreber, på hvilke meddelelserne om erfaringerne hviler. I kvantefysikken er, som vi har set, en redegørelse for måleinstrumenternes funktioner uundværlig for definitionen af fænomenerne, og vi må så at sige drage skillelinjen mellem subjekt og objekt på en måde, der i hvert enkelt tilfælde sikrer den entydige anvendelse af de i meddelelserne benyttede elementære fysiske begreber. Langtfra at rumme en mod videnskabens ånd stridende mystik henviser betegnelsen komplementaritet blot til de med vor stilling ved beskrivelsen og sammenfatningen af erfaringerne på atomfysikkens område forbundne erkendelsesvilkår.

Læg dertil at uden en opstilling hvor elektronen overhovedet er noget (partikel eller bølge), så er den i kvantemekanikken en matematisk repræsentation som indgår i beskrivelsen af atomer. Igennem denne repræsentation giver elektronen grundstofferne deres kendte kemiske egenskaber hvorigennem de er grundlaget for vores verden. Så elektroner er  Men ”Hvad vil det sige at være?” replicerede Bohr en gang hvor han blev spurgt ”Jamen hvor er elektronen?”

Med hensyn til vores forståelse af kvantevirkeligheden, drejer det sig alene om at tilpasse sproget og dets begreber til vores iagttagelser, ikke om at pålægge virkeligheden i sig selv en bestemt værensform.

Nogle løsrevne Bohr-citater understreger dette: ”Vi er ophængt i sproget” (sproget er vores livline), ”Videnskaben handler ikke om virkeligheden, men om hvordan vi kan tale om virkeligheden” (bruge sprog) og ”Der er ingen kvanteverden, kun en abstrakt beskrivelse”- (også et sprog). ”Snittet mellem subjekt og objekt må lægges anderledes”. Subjektet er sproget. Sproget har udviklet sig under stadig nye udfordringer fra verden som den gennem tiderne foranderligt har præsenteret sig for sprogbrugerne. Nu fremstår verden igen anderledes for os. Det må sproget tilpasse sig.

Men indtil videre, omend beregninger på grundlag af kvantemekanikken virker perfekt, så strider kvantemekanikkens verdensbeskrivelse mod sund fornuft hvis man tænker over den! Einstein accepterede det aldrig, og det var et varmt emne mellem ham og Bohr resten af livet. Mange tankeeks­perimenter blev konstrueret som grundlag for diskussionen.

I den situation manglede der en mulighed for at afgøre sagen med et faktisk eksperiment. Sådan en mulighed blev i 1964 opdaget af John Stewart Bell (Nordirland, 1928 - 1990). Så manglede der en eksperimentator som kunne gennemføre eksperimentet. Han kom i 1982 i skikkelse af den franske fysiker Alain Aspect (f. 15.6.1947). Så blev sagen afgjort. Bells betingelse for at verden opførte sig fornuftig, var ikke opfyldt! Det var voldsomt. Aspect udtalte at han var stærkt forbløffet, og Bell har jeg oplevet i en videofilm give udtryk for sin totale afmagt mht. at forstå Aspects forsøgsresultat. Han sagde: ”Jeg har igen og igen læst de steder i Bohrs tekster hvor jeg mener han forsøger at forklare udfaldet. Det er sort snak for mig.” Og Richard Feynmann:

Jeg mener jeg med sikkerhed kan sige, at der er ikke nogen der forstår kvantemekanik… Lad være med at blive ved med at sige til dig selv ”Jamen hvordan kan det lade sig gøre?” for du bliver trukket ind i en blindgyde hvorfra ingen endnu er undsluppet. Ingen ved hvordan det kan lad sig gøre

Værsågod!

Vi står i en situation som rummer en uløselig udfordring for de fremmeste fysikere. Siden min studietid har jeg faktisk ment at vores verdensbillede, mere præcist: forståelse og selvforståelse, måtte stå foran en afgørende ændring. Men den er ikke indtruffet. Det er fravær af evnen (og viljen?) til at acceptere komplementaritetsvilkårets filosofiske implikationer som er bremsende for nytænkning. Men de må accepteres, også af læseren her, i det mindste forsøgsvis, hvis det skal give mening at fortsætte læsningen. Det afgørende: Først når ståstedet, positionen, er valgt, træder virkeligheden frem som det den er i virkeligheden! I to komplementære positioner kan virkeligheden træde frem i to helt forskellige former. Men da komplementære positioner ikke kan indtages samtidigt, kan det ske uden at virkeligheden modsiger sig selv.

For os som iagttagere får virkeligheden får først form når vi ser på den. Hvordan kan vi nogensinde forlige os med denne situation? Prøv en pædagogisk analogi! - og bliv fortrøstningsfuld.

 

Bohr omtaler det nye som kvantemekanikkens erkendelsesteoretiske belæring til os, når vi skal forholde os til ”den virkelighed hvoraf vi selv er en del”. Uden at nævne begrebet selvreference, var dette en tilbagevendende formulering hos Bohr. Det er jo en tydelig påpegning af selvreferencens afgørende betydning.

Et lille sidespor:

Da komplementaritetsbegrebet var faldet på plads – i første omgang – mellem fysikerne, så Bohr i dette en nøgle til løsning af problemer han havde tumlet med siden ungdommen. Det drejer sig om ”den almene vanskelighed i dannelsen af menneskelige ideer iboende i forskellen mellem subjekt og objekt [Pais]” altså det psyko-fysiske problem.

 

Paradigmer.    I menneskets historie har opfattelsen af hvad vi er, og hvad verden er, ændret sig radikalt flere gange. De tre seneste paradigmeskift har jeg behandlet grundigt i Niels Bohr og det nuværende paradigmeskifte. Her forudses også hvordan kvantemekanikken kan være den sten i skoen som vil komme til at gnave på den nuværende verdensopfattelse til den bukker under og giver plads til en ny,

- og – forhåbentligt – hvor vi forstår vores indlejring i hele naturen, således at selvbeskyttelse bliver total naturbeskyttelse – og menneskeheden dermed redder sig fra at forårsage sin egen undergang.

Vi forstår verden, men stiller ikke spørgsmål ved hvad det vil sige at forstå. Det er bestemt også et godt spørgsmål: Hvad forstår vi ved at forstå? Og således rammer selvreferencen selve grundlaget for vores forståelse. Måden at forstå på er vilkårlig. Vær parat til et spring! I det nuværende paradigme fordrer en forståelse at vi kan stille os udenfor og beskrive det vi vil forstå, udefra. Kvantemekanikken har lært os at det ikke altid er muligt. Vi må prøve at forstå på en anden måde. Det må give os modet til at prøve noget vildt.

Så er det tid til at løse problemer:

1.              Mirakler.

Vi kan kun analysere bevidstheden med bevidstheden (sproget med sproget). Vi er henvist til blot at udvikle sproget og dets begreber så vi kan kommunikere indbyrdes klart og uden modsigelser. Vi er lukket inde i sproget. Principielt ubegribelige fænomener må derfor blot accepteres og italesættes. Og sådanne findes!

Her indfører jeg så simpelthen Miraklet, et fænomen som ikke er et problem, men et vilkår. Som mirakler vil jeg opfatte universets eksistens, livet og vores bevidsthed. Så er de problemer løst!

Jeg vil altså tillade mig at tænke videre på et grundlag som hviler på miraklet, altså frit i luften, for det er dér vi er. Med miraklet understreger jeg mit udgangspunkt bøjet i neon, indseende at det er provokerende af den naturvidenskabsmand som jeg vedblivende ser mig selv som!

Universet og evolutionen

Hele det mirakuløse liv på vores lille planet er det foreløbige resultat af den udvidede forståelse af Darwins begreb evolution. Begrebet dækker fint hele forløbet fra Big Bang (som vi forstår det pt) til nu. Der er hverken logisk eller etymologisk noget at indvende. Verden har vitterlig udviklet sig siden Big bang! Jeg ser 3 adskilte evolutionsfaser hvoraf to efterfølgende behandles grundigere:

1.      Den fysisk-kemiske, efter Big bang

2.      Den genetiske, efter Livets opståen

3.      Den abstrakt sproglige, efter Bevidsthedens opståen (i mennesket)

Alle 3 er resultater af mirakler (derfor skrevet med stort). Inden for alle 3 fungerer en helt selvfølgelig udvælgelsesmekanisme: Naturen afprøver gennem tilfældigheder alle mulige kombinationsforsøg, hvoraf de der overlever, bringer evolutionen videre. Alle 3 har de rørt grundigt i gryden og meget gennemgribende ændret den jord hvorpå eksperimentet udføres. Men den evolutionære hastighed er sat voldsomt i vejret ved hver ny fase, således at den foregående evolutions fortsatte virke er negligibel i forhold til den nyes. Det giver i sig selv en eksplosiv udvikling. Men selv inden for den nuværende synes en eksplosiv og faretruende evolution at have udviklet sig i løbet af de seneste generationer. Og ser vi allerede i den kunstige intelligens evolutionens næste påfund?

Livets opståen kan muligvis henføres til begrebet emergens i modsætning til universets og bevidsthedens eksistens. Disse to er kommet ud af intet i den forstand at vi er principielt afskåret fra at forstå fænomenernes opståen. 

2.              Kreationisme og intelligent design

JATAK! siger jeg som fysiker. Det er to fantastiske begreber til beskrivelse af min videnskabs vilkår. Det er derfor meget morsomt hvor jeg har dem fra. Netop min videnskab og hele den naturvidenskabelige verdensopfattelse kan langt mere end noget andet give grundlag for og indhold til de to begreber, se selv:

Kreationisme

Fysikken er den fundamentale af videnskaberne, og den der beskæftiger sig med stoffets art og opståen i det tidlige univers. Kvantemekanikken er i overvældende grad en succesfuld teori. Ikke bare stoffets atomare struktur i laboratoriesammenhæng beskrives suverænt af kvantemekanikken, også hele universets udvikling kan følges fra ufattelig kort tid efter The Big Bang. Men det betyder ikke at vi er ufattelig tæt på at forstå The Big Bang. Tværtimod indikerer det ufattelig korte sidste tidsrum som vi ikke kan forfølge, at vi står ved grænsen for vores erkendelsesmuligheder. Kvantemekanikken kan beskrive hvordan universet udviklede sig derfra. Men spørgsmålet hvorfor, og af hvad kan slet ikke behandles.

Man kan indvende at kvantemekanikken kan vise sig at blive afløst af en bedre teori, eller inden for kvantemekanikken kan en anden forklaring end Big Bang måske finde plads i fremtiden. Men tilbage vil spørgsmålet være: Hvorfor er der overhovedet noget? Det er det filosofiske problem om den første årsag (=Gud(?)). Det kan principielt slet ikke besvares af os som står indeni universet. Det er et mirakel (Det hele ville unægtelig være lettere hvis der ikke var noget! Men vi er her!!)

I vores begrebsregister har sproget ikke bedre ord for dette ekstremum end: Ja, det må jo så være skabt. Gud ved hvordan!? Men skabt! Så skabelse ligger lige for (men ikke en Skaber).

Kommet dertil, er man jo kreationist. Og tilmed: Ikke gennem tro, men klart som følge af den ubønhørlige konsekvens hvormed man tænker naturvidenskab og når frem til Big bang - uden at kunne komme videre.

Universet er skabt. Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved. Det giver ikke mening at filosofere mere over det. Universet er et mirakel. Det er der, og det er ikke et problem, det er et vilkår! Og med hvilke egenskaber er så universet skabt?

Intelligent design

Det næste uforståelige er at naturen kan forstås (et Einsteincitat) i en meget stor udstrækning for os selv at se. Men det er også en tanke værd: Hvorfor kan naturen i vid udstrækning overhovedet forstås af vores bevidsthed? Der kommer ikke noget forsøg på at besvare dette spørgsmål. Det er mirakuløst.

Igen med udgangspunkt i fysikken kan vi se at stoffet og naturlovene for stoffet, som fysikken har kunnet opstille, helt mirakuløst muliggør et univers hvor vi kan opstå. Ove Nathan redegør i en artikel for dette. Fra indledningen: ”Fire elementære kræfter behersker det store maskineri af atompartikler, der danner universet. Svarene på universets og solsystemets tidsforløb ligger gemt i de indbyrdes styrkeforhold mellem de fire grundkræfter og rummer den overraskelse, at der består en stribe hårfine balancespil, hvor balancen netop giver mulighed for at udvikle det menneskeliv, vi kender”.

Og så kan stoffets fordeling i universet yderligere give anledning til stor og gribende forundring.

Intelligent design er en underdrivelse. Mirakuløst design vil jeg kalde det – og straks tilslutte mig.

Det helt fundamentale fatter vi slet ikke. Den store viden, vi som de vidende subjekter fascineret føler os i besiddelse af, er en dråbe i havet. Jeg gentager: Det helt fundamentale fatter vi slet ikke. Den afmagt eksisterer i vores bevidsthed som altså rammers i samme grad.

Således opløftet går vi straks videre på følgende grundlag:

 

1.     Vi accepterer at vi principielt er afskåret fra at forstå grundlæggende forudsætninger for at vi overhovedet er til og kan tænke. Bevidstheden er et Mirakel.

2.     Komplementaritetsprincippet afslører et nyt fundamentalt vilkår for vores bevidsthed når den skal forholde sig til virkeligheden.

3.     Vores sprog er vores menneskelige karakteristikum, det grundlag hvorpå vi eksisterer som mennesker (Bohr).

4.     Det er paradigmers natur at være midlertidige.

 

3.              Bevidstheden

Udgangspunktet var den i boblen af selvreference indelukkede bevidsthed som vi ikke kunne finde ved at lede, altså et Mirakel.

Da vi som de mennesker vi er, ikke kan undvære begrebet bevidsthed, må vi ved en definition fastslå hvad vi mener når vi bruger begrebet. Det kan med stort udbytte, viser det sig, gøres i tæt overensstemmelse med vores umiddelbare opfattelse af menneskets bevidsthed. Definitionen udelukker resten af dyreriget. (Når jeg herefter bare siger dyr, så mener jeg de dyr som ikke er mennesker.) Vi oplever at vi tænker og kommunikerer ved hjælp af vores abstrakte sprog. Det har vi, det har dyrene ikke.

Definition: Bevidstheden er alt det der rummes og udfoldes i vores abstrakte sprog - og de tilhørende indre oplevelser.

Den første del af definitionen er bevidstheden set udefra. Den anden del er bevidstheden set indefra. Denne sondring udefra/indefra, ’både/og, men ikke samtidigt’ (komplementaritetsprincippet) vil blive brugt afgørende i flere sammenhænge senere i teksten. prøv en pædagogisk udfordring!

At basere bevidstheden på sproget er i fuldstændig overensstemmelse med den ramme for vores bevidste forhold til naturen som Bohr konkluderede efter den kvantemekaniske belæring. Den er også sammenfaldende med Descartes res cogitans (den tænkende substans) og i fuld overensstemmelse med vores dagligdags anvendelse af begrebet. Og jeg vil mene de anvendelser jeg hidtil har gjort af begrebet, kan rummes i denne definition. Jævnt og ligetil tilsyneladende.

Men det er også gammel, dyb indsigt. Himlen åbner sig når vi ser til Johannesevangeliet:

v1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2   Han var i begyndelsen hos Gud. v3  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v4  I ham var liv, og livet var menneskers lys. v5  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Det lægger sig helt ind i nærværende sammenhæng hvis man - helt oplagt - i stedet for ordet skriver sproget, i stedet for Gud skiver Miraklet og i stedet for lyset skriver bevidstheden: 

v1 I begyndelsen var sproget, og sproget udsprang af Miraklet, og sproget var Miraklet. v2   ... v3  Alt blev til ved Miraklet (= sproget), og uden Miraklet (= sproget),  blev intet til af det, som er. v4  I Miraklet fandtes liv, og i livet var menneskers bevidsthed. v5  Og bevidstheden oplyser mørket, …

De 5 første vers af Johannesevangeliet gør – med mine synonymer – sproget, Miraklet, det eksisterende og bevidstheden til forskellige udslag af Miraklet. Universet, det eksisterende, kender vi kun som det fremstår i vores bevidsthed. I en vis forstand skabes det af vores bevidsthed = lyset. ”Der blive lys” = ”Der blive bevidsthed” er selve skabelsesbesværgelsen. Universet eksisterer for os i kraft vores bevidsthed – det er jo nærmest en tautologi. Uden os intet univers for at se!

Men skal Johannesevangeliets indsigt være gyldig her, så er den oversættelse som jeg er vokset op med, helt afgørende.

Den Nye Aftale, som kalder sig ”banebrydende nudansk oversættelse af Det Nye Testamentelægger ud med ”Alting begyndte med at Gud talte”. Hvor kom Han så lige fra? Den første oversættelse fastholder mysteriet, miraklet. Den anden kaster mysteriet overbord som uinteressant.

Men lad os da få sagen belyst fra hestens egen mund, af Divus Madsen selv:

Bibeloversættelse

Hvad fortæller de forskellige oversættelser os? … at det menneskelige og det menneskelige univers opstår med den sprogbårne bevidsthed. Og så tvinges jeg til at nuancere/præcisere ”Universet er skabt.” fra tidligere. Det på basis af vores sprog eksisterende univers er skabt, idet vi har set lyset! - har fået bevidsthed. Min position bliver vist her den filosofiske idealisme eller gerne pragmatisme. Men jeg vil helst helt slippe forbindelsen til de traditionelle kategorier. Vi vil en gang komme et helt andet sted hen, for:

Nu kommer de altså fra hver sin ende, evangelisten Johannes og fysikeren Niels Bohr og fortæller os at ordet/sproget er kilden til/grundlaget for alt. Den første fortæller at af ordet opstår Gud, det skabte, livet og menneskets bevidsthed, og den anden at sproget er det eneste vi har at holde/klamre os til.

Bevidstheden fik nye vilkår. Bohrs indsigt er i særlig grad interessant, for det var på ingen måde et mål for ham som udgangspunkt. Han forholdt sig til helt værdifri fysiske eksperimenter som havde forbløffende udfald til hvis tolkning Bohr sammen med Heisenberg skulle igennem en mentalt udmarvende periode. Den kulminerede i vinteren 1927 hvor spændingerne blev ulideligt store. Heisenberg, matematikeren, havde sin beskrivelse som var partikelbaseret, og som han mente de burde kunne samles om. Men det var Bohr slet ikke parat til. De havde haft besøg af Schrödinger som havde en beskrivelse som var helt anderledes, den var bølgebaseret. Bohr ville ikke videre: ”Selv ikke den matematiske formalisme hjælper. Jeg må først forstå hvordan naturen undgår modsætninger.” (Pais). Hårknuden var så total at der måtte ske noget drastisk. Bohr tog på 14 dages skitur i Norge, og Heisenberg var glad for at blive ladt alene hjemme. Men løsningen lå klar, den skulle bare formuleres. Heisenberg, matematikeren, fandt sine ubestemthedsrelationer, og Bohr vendte hjem med den filosofiske ramme for Heisenbergs ubestemthedsrelationer, komplementaritetsvilkåret. De supplerede hinanden perfekt. Her lød startskuddet til kvantemekanikken, den konsistente beskrivelse af den helt nye verden og den helt ny opfattelse af menneskets vilkår som iagttager af denne verden.

Omverdenen eksisterer, men på hvilken måde eksisterer den for os? Hvilken betydning kan vi med vores bevidsthed - med vores italesættelse! - tillægge omverdenen?

Herefter turde det være indlysende at vores tilvante verdensforestilling og syn på os selv må være under opbrydning nu og i nærmeste fremtid. Hvordan afløseren former sig, kan vi i sagens natur ikke vide i dag. Der gøres naturligvis mange forsøg på at analysere dilemmaet, anomalien. Her er et. Og et til anbragt også tidligere i teksten. Ingen åbner rigtigt nye veje. Men det gør følgende:

·        Foreløbig bygges på min simple definition af bevidsthed – men nu på basis af kvantemekanikken og Johannesevangeliet! 

·        Den kvantemekaniske belæring tages dybt alvorligt. Dvs. det kan være nødvendigt og legat for bevidstheden at anvende ’både/og, men ikke samtidigt’ når vi skal forholde os til den virkelighed hvoraf vi selv er en del.

·        Og overfor selvreference råber vi ”vagt i gevær!”

Så kan der faktisk opnås overraskende resultater.

Hos Descartes (og Klawonn og Susan Blachmore) foreligger der et symmetrisk par, res cogitans og res extensa, som betragtes udefra. Det er den traditionelle dualisme, selvom iagttageren repræsenterer en 3. position. Traditionelt isoleres iagttageren fra problemstillingen. Men denne 3. position indtages jo af res cogitans! Dvs. vi her har en lusket selvreference som gør det psyko-fysiske problem uplacerbart.

Bevidstheden er menneskehjernens mirakuløse egenskab at kunne jonglere med et abstrakt sprog (tegnsprog er også et abstrakt sprog), et sprog med grundelementer som kan kombineres uden grænser, men inden for boblen af indelukkende selvreference med hensyn til at forstå sig selv. Den kan ikke se på sig selv udefra. Jeg spærrer iagttageren inde i bevidstheden (res cogitans) hvor han/hun jo hører hjemme. Altså opererer jeg med to områder. Det ene er vores sproglige univers, bevidstheden. Den modtager impulser gennem sanserne fra det andet, omverdenen. Overgangen fra ydre stimuli til indre oplevelse er en særlig del af bevidsthedens mirakel. Jeg vil kalde det inputmiraklet. Indrømmet, ordet Mirakel optræder over 30 gange i denne tekst. Det er et middel som seriøse forskere ikke kan få sig selv til. Jeg tillader mig det i forbindelse med hvad jeg anser for principielt uløselige problemer. Med miraklet hopper jeg let og elegant hen over stopklodser for at se hvad der kan være på den anden side. Det giver mig en herlig frihed videre frem!

At se sig selv i sproget er den ene side af vores virkelighed, virkeligheden set indefra, et individuelt verdensbillede. Den anden side er den vi i vores nuværende paradigme praktiserer, når vi vil forstå noget. Så stiller vi os uden for og kigger ind. Og så er vi enige om det vi ser.

Vi kan sondre skarpere: Når det vi ser er afhængigt af ståstedet, ser vi indefra. Indefra ser vi naturligvis når vi ser på os selv. Men det er også tilfældet når vi ser på den kvantemekaniske verden som først træder i karakter ved iagttagelsen, når ståstedet er valgt. ’Indefra’ kan i denne sammenhæng føles akavet, men jeg opretholder betegnelsen, for så har jeg en kort karakteristik af den principielle forskel mellem den klassiske naturbeskrivelse og den nye efter kvantemekanikken. Forskellen på ’udefra’ og ’indefra’ er eksemplarisk illustreret af Einsteins og Bohrs stridende synspunkter. Men sagen er for så vidt allerede afgjort 100 år tidligere af Søren Kierkegaard (se linket). Visse ting kan kun forstås/opleves indefra. ’Set indefra’ skal, når vi ser på os selv, forstås i retning af ’oplevet indefra’.

Det er i positionen ’set udefra’, Descartes og efterkommere kommer i store vanskeligheder. Han/de ser på de to totalt væsensforskellige substanser, res cogitans og res ekstensa udefra. Hvordan kommunikerer de to substanser med hinanden, den ene vej og den anden vej? Jeg accepterer at bevidstheden gennem sanserne ved inputmiraklet modtager impulser som den behandler sprogligt vejledt af de menneskelige omgivelser. Så hvis vores bevidsthed, bliver hvor den er, undlader at se tingene udefra, ser indefra, behandler hvad den ser - og det gør den, vi sætter masser af ord på! - så er problemet den ene vej faktisk løst. Hvordan bevidstheden påvirker den ydre verden, altså den anden vej, er slet ikke et problem, for det gør den ikke!

At der ikke er plads til en fri, indgribende vilje, fremføres i stigende grad af hjerneforskningen. Den ser på vores handlinger udefra. Her gælder determinisme. Dvs. at jeg inden for disse rammer ikke selv kan vælge at øve indflydelse på virkeligheden. Det kan se løjerligt ud: Hvis jeg nu beslutter at hælde den kaffe jeg lige nu sidder og nyder, ud over tastaturet, så har jeg sandelig påvirket virkeligheden. Teksten ender her, hvis… - Men den ender ikke! Jeg vælter ikke koppen. Hjerneforskningen ved Benjamin Libet har påvist at aktivitet i hjernen går forud for min bevidsthed om handlingen. Vi må forstå det sådan, at set udefra, fra en hjerneforsker, sidder jeg med et problem som kan illustreres med et eksempel, og hjernen påbegynder handlingen umiddelbart inden jeg er bevidst om det. Men ikke i dette tilfælde. Hjernen skal sandelig ikke have væltet koppen, for i min hjerne rumsterer impulser som har brug for tastaturet. De vinder. Alt det der er i min krop/hjerne bestemmer hvad jeg gør. Jeg har ingen fri vilje. Jeg kan ikke gribe ind i virkeligheden. Som det optræder i hjerneforskningen, altså set udefra, slutter vi

Så blev det psyko-fysiske problem løst.

Men Set indefra føler jeg det som min beslutning med min frie vilje ikke at vælte koppen. Det bliver uddybet i afsnit 6. Den frie vilje og ansvar.

Resten af teksten søger at fremstille vores liv som det afspejler sig i vores bevidsthed, på en sådan måde at vi kan opleve en fri vilje og et rigt liv samtidig med en stadig gentagelse af at livet set udefra udvikler sig på grundlag af neurofysisk determinisme. Det sker i høj grad ved at vise at dyrene uden bevidsthed har lige så stærke kropslige følelser og do intelligenser som vi. Det vil resultere i et ’både/og’ med hensyn til den frie vilje, bare vent!

Vi udbygger derfor vores forståelse af bevidstheden som ren modtager og bearbejder af det modtagne. Bevidstheden er centrum for vores selvopfattelse som individer og for vores verdensopfattelse. Dvs. Bevidstheden ser sig selv indefra, og ser sig selv som en uadskillelig del af universet – og omvendt! (?)

Altså nøjes jeg med at prøve helt fænomenologisk at beskrive hvorledes bevidstheden ser sig selv og sin verden, altså lade bevidstheden blive i boblen og dér bygge sig selv op. Det sker med alle de sproglige formuleringer vi kan præstere – og det er grænseløst! Tankevirksomhed eksisterer uden yderligere ontologisk grundlag. Jeg tænker, altså tænker jeg, den mirakuløse bevidsthed.

Omverdenen, som giver beskeder til bevidstheden, er både uden for og indenfor individet (kroppen). Det er umuligt kategorisk at afgrænse individet fra resten af verden (jf. videre i afsnit 7). Begge dele er uden for bevidstheden, men får form, tolkes, når det optages i bevidstheden.

Kropsimpulsernes forhold til bevidstheden kan udvides med Freuds kategorier:

Underbevidstheden er signaler fra kroppen som kan fornemmes, bevidsthed som kan være på vej, men som ikke har fået registrerbar fremtoning, og så ved man ikke hvad det er man fornemmer. Hvis kilden til eller arten af fornemmelsen træder frem, kan man sætte ord på, så bliver man bevidst om den. Altså:

Bevidstheden iagttager og sprogbehandler direkte hvad kroppen giver af signaler, hvad den mærker, og hvad den foretager sig, og hvad der via sanserne kommer fra omverdenen.

Overbevidstheden, ’overjeg’et, en moralsk stemme, er også kropsfornemmelser. De stammer fra den sociale struktur som ordløst kan melde sig og påvirke handlinger. I etikken gøres de bevidste.

De to første er evolutionært udviklet i enkeltindivider, den sidste er evolutionært udviklet i den sociale struktur som har hjulpet artens individer levende igennem den evolutionære udvikling og derigennem aflejret sig i livet, velsagtens i generne. Den sociale struktur, samfundet, er en evolutionært udviklet organisme i sig selv. Det vil jeg komme tilbage til i forbindelse med domstolenes virksomhed, fri vilje og ansvar, afsnit 9.

Situationen da Bohr og Heisenberg skiltes i vinteren 1927 beskrev jeg således: ”Men løsningen lå klar, den skulle bare formuleres.” Den kan nu beskrives: ”Men løsningen lå klar i underbevidstheden hos hver af dem, den skulle bare formuleres, dvs. ved sprog inddrages i bevidstheden”!

De mente de arbejdede på samme problem, og at de derfor måtte kunne enes om en formulering (bevidstgørelse), men deres underbevidstheder råbte i hver sin retning. Derfor gik de hinanden på nerverne og måtte skilles. Hver for sig kom de til bevidsthed, og det viste sig - ganske rigtigt - at deres formuleringer var disjunkte. Men tilsammen var de den fuldendte løsning på problemet; deres løsninger var komplementære!

4.              Dannelsen af ‘jeg’et

Et menneskebarn er ikke født med et sprog, kun med potentialet til at udvikle det, potentialet til af blive et menneske. Sprog er en kompleks og specialiseret færdighed som opstår spontant hos ethvert barn under direkte og indirekte anvisninger fra barnets sprogbrugende omgivelser, dvs. sproget skabes, barnet får bevidsthed. Barnet udvikler ikke bare sit sprog, det inddrages også i det herskende virkelighedssyn, paradigme. Det får ord og begreber til at forstå verden som den aktuelt ser ud i de menneskelige omgivelsers forestilling. Sådan opstår verden i ethvert menneskes bevidsthed.

Barnets første udfordring i vores kultur, er at lære at separere individer. Når barnet kan følge bevægelser, så tager vi fat ledsaget af opmærksomhedsrettende, pegende bevægelser, igen og igen: ”Det er mor”, ”det er far” og ”det er lille Egon”. Når skriftsproget skal tilegnes, er barnets navn det første det lærer at skrive. Således opstår ego’et, ‘jeg’et hos barnet.

Her er tankeeksperimenter tankevækkende[sic]:

Vi tænker os et menneskebarn vokse op helt uden menneskelig kontakt, f.eks. i en abeflok. Der er mange eksempler på at en dyreflok tager sig af et individ af en anden race. De mest forbløffende og meget følelsestætte forhold kan efterhånden findes på nettet, mere af samme slags. Og ikke eksklusivt inden for pattedyrene. En sådan menneskekrop vil ikke mangle opmærksomhed og social kontakt. Vi styres af fælles, universelle impulser i kroppen, og vi kan indgå i omsorgsfulde, gensidige forhold med dyr.

En sådan menneskekrop (som ikke er et menneske) vil ikke udvikle et sprog som vores, vil ikke kunne tænke som os, vil lære (– ubevidst!) hvordan flokken reagerer og ved efterligning komme til at handle derefter. En sådan krop vil ikke udvikle en bevidsthed (= sprog) og ikke udvikle et ‘jeg’ i vores forstand – som i øvrigt vil være fuldstændigt irrelevant i den givne sammenhæng - vil ikke skabe sig en verden som ligner vores. Et sådant individ ville ikke være i stand til at indtage positionen at ’se udefra’.

Hvis en sådan menneskekrop og mennesker (dvs. med bevidsthed) fandt hinanden, ville sidstnævnte være ekstremt interesserede i at høre hvordan førstnævnte har oplevet livet indtil da. Men parterne ville naturligvis slet ikke være i stand til at udveksle andet end kropssignaler fuldstændigt som når et vildt dyr forsøges tæmmet. Måske vil det slet ikke være muligt for en udvokset menneskekrop at gennemgå sprogtilegnelsesprocessen som jo normalt finder sted meget tidligt. Men skulle det være muligt, så vil ”forsøgspersonen” i takt med at den tilegner sig vores sprog, få en principielt ny verden, og i denne nye verden vil der principielt mangle sprog for personens tidligere erfaring, det tidligere væsen vil helt forsvinde.

Der er både myter og eksempler på sådanne fænomener. Den grundige beretning om Victor i linket bekræfter tankeeksperimentet, idet der dog ret løsrevet står ”Langsomt lærte han at skrive” uden at sprogtilegnelsen er beskrevet og ej heller noget kommunikationsindhold på det grundlag.

Og når man er opmærksom på fænomenet, finder man flere dog ikke helt rent gennemførte eksempler, eksempel 1, eksempel 2

‘jeg’et opstår i kroppen sammen med sprogtilegnelsen. Det eksisterer ikke inden.

En vanvittig forestilling (skrevet med meget småt fordi den er så vanvittig):

Hvis din far og mor ikke havde mødt hinanden, var du slet ikke blevet født” - har jeg hørt. ”Næh, der tager du fejl.” siger jeg så. ”Mit ‘jeg’ er ikke et produkt kun af min far og mor. Min storesøster, som også er rundet af min far og mor, er et helt andet ‘jeg’”. ”Nå, men så er det netop den sædcelle forenet med det æg som har resulteret i dig”. ”Så har jeg sandelig været heldig”. Hvis mit jeg ligger og venter på den rette kombination af æg hos min mor og sædcelle hos min far, så er jeg komplet usandsynlig. Der er ca. 40 millioner sædceller pr. sædudløsning. Med en meget forsigtig antagelse, 50 år med 30 udløsninger pr år, så har min far produceret 60 milliarder sædceller.  Min mor har produceret æg i ca. 30 år, dvs 360 æg. Sandsynligheden for at jeg opstår af det rette møde, er en ud af 21600 milliarder. Men samme regnestykke skal jo så gøres for min far og mor. Så skal mulighederne ganges med hinanden – og ganges op for hver generation tilbage i evolutionen. Og så er den meget ringe sandsynlighed for at netop de pågældende individer i alle generationerne træffer hinanden slet ikke taget med. Det bliver nok en sandsynlighed som er mindre end et atom ud af alle atomer i det kendte univers. Dér var jeg heldig!

Ikke sandt? ‘jeg’et opstår i kroppen sammen med sprogtilegnelsen. Det eksisterer ikke inden. Det er en selvberoende selvforestilling, en slags illusion baseret på sproget/et mirakel. Og om lidt er det borte.

(Eller?)

5.              Fornuften

Min definition af bevidsthed medfører umiddelbart via bombardementet af sanseimpulser det totale indre kaos i modstrid med den fornuft og mentale helhed som vi dog mener os i besiddelse af.

Definition: Fornuften er den del af bevidstheden, indenfor hvilken der er etableret en tilfredsstillende sammenhæng, konsistens, som ‘jeg’et identificerer sig med.

Bevidsthedens arbejdsgrundlag er sanseimpulserne, og fornuftens arbejdsgrundlag er bevidstheden.

Alt hvad jeg oplever lige fra trivielle ting til de ekstremt komplicerede indsigter i naturen som min fysikuddannelse har givet mig, samler sig videst muligt i fornuften og danner min verden og mit ’jeg’. Til stadighed strømmer der iagttagelser til bevidstheden. Og hvis de udfordrer fornuften, så er der noget at arbejde med, nemlig opretholdelsen af ego’et ved at arbejde med fornuften.

Min krop handler deterministisk, handlingen registreres af bevidstheden, og bevidsthedens opgave er så at indarbejde så meget som muligt i fornuften af det som trænger frem til min bevidsthed/videst muligt tilpasse fornuften til det som er trængt ind i bevidstheden. Det er ikke en håbløs opgave. Kroppens formål er at overleve, så der må være en vej frem for fornuften; vi bliver klogere, opnår måske visdom! I almindelighed flyder oplevelserne ind og optages ubesværet i fornuften. Men i livets løb kan der komme ting (oplevelser) ind i bevidstheden som konflikter med fornuften. Fornuften, ‘jeg’et, er truet. Voldsomme følelser kan føre til tab af selvkontrol. "Jeg var helt ude af mig selv af vrede/fortvivlelse/sorg..." noget fornuften ikke kunne rumme. Det kan gå over, eller det kan være en større udfordring. Argumenter, overvejelser, tænkte udspil som afspejler bevidsthedens stridende kendsgerninger, kan køre rundt i den indre monolog uden ende at ville tage. Man er i krise.

 

Ved kriser, evt. livskriser er bevidstheden tilført noget tungtvejende som ikke lader sig indpasse i fornuften. Tragisk almindeligt er kvinden der ikke forlader sin ekstremt voldelige mand. ”Hvorfor går du ikke bare?”. Svaret ”Det forstår jeg heller ikke” forklarer hvorfor denne dialog hører hjemme på krisecentre. Terapien, påvirkning gennem kommunikation, går ud på at skubbe til forestillinger, åbne muligheder som kan røre rundt i bevidstheden så de kan falde på plads i fornuften. Den proces som psykologer kalder individuation, er en lignende proces.

En psykisk skavank som personlighedsspaltning viser at bevidstheden kan have to områder med hver sin sammenhæng, hver sin fornuft, hvert sit ’jeg’. Et væld af psykiske diagnoser viser omfanget af variationsmuligheder inden for bevidsthedens fornuftafdeling, som vist ikke vælter mine simple definitioner. En viderebehandling af diagnosen personlighedsspaltning kan måske være relevant i afsnit 9 hvor det kan bringes i forhold til begrebet ”utilregnelig i gerningsøjeblikket”.

Endelig kan en voldsom forelskelse som kommer på tværs af den forelskedes forestillinger om livet, afsløre at kampen helt åbenlyst kan stå mellem hjerte og hjerne, hvor hjertet, kroppen, bombarderer bevidstheden med signaler som bevidstheden slås med i relation til fornuften.

Sidespring til den store skala, fællesskabet: Foran et paradigmeskift, når anomalierne bliver overvældende, så er det en udfordring af kollektivets fornuft, kulturen er i krise. Kulturens bevidsthed skal omformes, en ny kollektiv fornuft, et nyt paradigme, skal opbygges. Og kriser giver det uvægerligt også i denne sammenhæng, livsfarlige endda (jf. Giordano Bruno og Galilei).

6.              Den frie vilje og ansvar

Fornuftens opgave er at stå på mål for hvad kroppen foretager sig, som det registreres af bevidstheden. Fornuften må kunne rumme adfærden, hvilket faktisk betyder at fornuften løbende og videst muligt må kunne inddrage personens adfærd, dvs. holde ‘jeg’et intakt ved at kunne forsvare adfærden og dermed stå til ansvar for ”sig selv”. Hvordan fungerer det? Vi prøver med et eksempel:

Lad Clinton sige (tale sandt) "I did have sexual relations with that woman" og så tilføje "but it wasn't my intension".

Så var præsident Clinton ud af det hvide hus med det vuns. Og hvis han fortsatte med at fralægge sig ansvar, hævde at han ikke havde noget valg, men at noget andet styrede ham (hvad sandt var! så længe hans ’jeg’ (fornuften) ikke havde påtaget sig ansvaret), så ville han melde sig ud af den sociale sammenhæng og ende i psykiatrien - som nok ville sørge for den endelige opløsning af hans ego, hvis han fastholdt. Selvom "noget andet" i en periode styrer ham, så må han gøre det til sit, påtage sig ansvaret. Og det er logisk nok, han havde jo frihed til at lade være. Og det ved han godt. Altså valgte han at gøre det. Sådan oplever han sin frie vilje.

Om biologisk styring af hanner og hunner.

 

Livet er alt det vi oplever. Altså er den frie vilje en del af livet.

Den frie vilje eksisterer.

Den er et personligt anliggende for hver enkelt af os. Den er afgørende for at vi set indefra kan opleve os selv som et intakt 'jeg' som indgår i den sociale sammenhæng med andre ’jeg’er med fri vilje og ansvar.

Fri vilje og ansvar er udtryk for det samme. ’Ansvar’ betyder ’svar på noget’, og kan opfattes som fornuftens svar på personens gerninger. Ansvar er forsvar for ‘jeg’et. Hvis jeg om mine handlinger kan sige, ”Joe, det gjorde jeg godt nok, men jeg valgte det ikke, det var ikke mig”, så er min person væk. Hvem er jeg så? -  Jeg er den jeg er! Det insisterer jeg på ved at tage ansvaret for mine valg. Jeg valgte.

Nu står vi så med

·        Den frie vilje er en uomgængelig kendsgerning i denne sammenhæng.

·        Den frie viljes afvisning er en uomgængelig kendsgerning i hjerneforskningens sammenhæng som tidligere fastslået.

Den aktuelle forskning ser udefra og er ikke åben for andre iagttagelsespositioner. Når den behandler den frie vilje og mener at spørgsmålet skal afgøres med et enten/eller, har den naturligvis meget svært ved at godtage konsekvensen af sin egen forskning, for den fratager os vores ansvar, og det kan slet ikke accepteres. I så fald er jo vores retsvæsen i sig selv en forbrydelse; man kan ikke straffe en person for at gøre noget som personen ikke har ansvar for. Det umuliggør hele vores sociale samvær og samfundsopbygning som en retsstat hvis vi ikke står ved hvem vi selv er, og de andre ikke står ved hvem de er.

Determinismen generer derfor hjerneforskerne. Libet selv strittede imod og indførte en fri uvilje!: ”Libet says the diagram shows room for a "conscious veto."”. Det ændrer intet ved spørgsmålet om frihed til at gribe ind. En omfattende forskning forsøger at nærlæse de fysiologiske eksperimenter for at undergrave den kategoriske determinisme, se ” Morten Storm Overgaard” i  Informatíons artikel. Det er udsigtsløst.

Men der er ingen grund til at panikke: Vi må tage den kvantemaniske belæring til os således at det er helt legitimt at inddrage ’både/og, men ikke samtidigt’ når vi skal forholde os til den virkelighed hvoraf vi selv er en del. Den helt oplagte komplementære tilgang til at ’se udefra’ er at ’se indefra’. Og så får vi dér straks øje på ’vilje’, ’ansvar’ og ’jeg’et, og spørger forbløffet: ”Hvad laver de begreber i hjerneforskningen som ser udefra?”

Hvad er i den neurofysiologiske sammenhæng en ’vilje’ som har frihed til at pille ved neuronerne? Og ’ansvar’ - mellem neuronerne? Hvilken struktur i hjernen resulterer i ’jeg’et? Hvilken mening kan det give at tilskrive en hund eller en kat, eller en østers eller en regnorm, en fri vilje? Hjerneforskningen analyserer dyrs adfærd med en videnskab som søger - og finder! - determinisme. Når samme videnskab analyserer menneskers adfærd, er den videnskabelige ramme uændret, og svaret på spørgsmålet ”Hvilken mening kan det give…” er naturligvis det samme. Hvad er en ’vilje’ indenfor neurovidenskabens ramme? Og hvordan skulle en sådan - hvis begrebet skal have indhold i overensstemmelse med dets udfordrende anvendelse (fri, indgribende vilje) i denne sammenhæng - kunne påvirke nerveimpulserne, gribe ind og styre dem udenom den af neurovidenskaben beskrevne vej? Eller bremse de neuronfyringer som i organismen er lige på trapperne som følge af hele organismens øjeblikkelige situation og sætte andre neuroner til at fyre i stedet? Det er i virkeligheden det cartesianske koglekirteldilemma nok en gang når man ser udefra. Dilemmaet eksisterer ikke, for en indgribende vilje med disse evner kan ikke placeres inden for hjernevidenskabens rammer. ’vilje’, ’ansvar’ og ’jeg’et er fænomener som opstår og opleves i det enkelte menneske. Problemet om den frie vilje behandlet af hjerneforskningen er et skinproblem som følge af en kategorifejl.

Når vi ser vores adfærd indefra, har vi en fri vilje. Fri vilje og ansvar er udtryk for det samme. ’Ansvar’ betyder ’svar på noget’, og kan opfattes som vores egne indre svar på vores gerninger (som gerne kan være beskrevet deterministisk udefra af hjerneforskningen). Hvis jeg om mine handlinger kan sige, ”Joe, det gjorde jeg godt nok, men jeg valgte det ikke, det var ikke mig”, så er min person væk. Hvem er jeg så?  -  Jeg er hvad jeg er! Det insisterer jeg på ved at tage ansvaret for mine valg. Jeg valgte.

Når vi ser vores adfærd indefra, har vi en fri vilje.  Når vi ser på vores adfærd udefra, så er determinisme forståelsesgrundlaget. De to positioner kan ikke indtages samtidigt. De er komplementære.

Jeg hører indvendingen: Nu er viljen jo ikke kvantemekanik.

Dertil svarer jeg: Det er ikke den kvantemekaniske virkelighed der er problemet, problemet er vores bevidstheds forhold til den kvantemekaniske virkelighed. Heri ligger ligheden. Det er aldrig virkeligheden der er problemet, men vores bevidste forhold til den, og først i dette forhold træder virkeligheden frem som det den er i virkeligheden! Og dermed ændrer virkeligheden sig sammen med vores bevidste forhold til den.

Virkeligheden er det vi tror på – til enhver tid.

 

Hermed er de væsentligste konklusioner draget. De følgende afsnit er tanker som for mig har bidraget til at jeg kunne vænne mig til situationen og føle glæde ved at være en del af det mirakuløse liv på denne forunderlige klode. Og som sådan er de slet ikke overflødige!

7.              Kroppens funktion

Det er en minimal del af sansepåvirkningerne som finder vej til bevidstheden. Langt de fleste både fra omgivelserne og fra kroppen bremses inden bevidstheden, men fodrer hele det ufattelige dynamiske beredskab mellem neuronerne som eksisterer i hjernen, inputmiraklet. Hele det autonome nervesystem fungerer uden vores bevidsthed. De indre organer udfører et ufatteligt samarbejde. Og udadtil går vi omkring og holder balancen, ja, cykler uden at holde på styret! og uden at tænke over det (med mindre vi får øje på en politibetjent) med et utal af koordinerede bevægelser osv. osv. uden at sætte ord på. Det kører bare.

Men meget registreres af bevidstheden. Følelser, (mave)fornemmelser, iagttagelser kan alt sammen være input for bevidstheden. Og givet er det, at beskederne mirakuløst afsætter relevante kropsoplevelser som registreres i bevidstheden. Synsnerverne fremkalder syn som kan gøre indtryk, hørenerverne kan fremkalde den sødeste musik som man gerne dvæler længe ved, nerverne i huden og kødet kan fremkalde smerte, relevant voldsomt hvis det er vigtigt for kroppen at den trækker sig. Alt dette er primært, bevidstheden oplever det sekundært. Først ser man og mærker i kroppen, så siger man ”smukt”. Først hører man, så kan man sætte ord på det hørte, først gør det ondt, og man trækker sig, så sætter man ord på: AV!

Bevidstheden halser efter kroppens handlinger. Ja, iagttager man sit seksualliv, så er denne rækkefølge, kroppen primær, tanken sekundær, åbenbar. Selve den kulminerende handling er i øvrigt i den grad komisk absurd, at den aldrig kunne være et resultat af bevidste overvejelser - om noget, igen: Det kører bare! Der foregår jo faktisk iblandt os også en hektisk, ofte hemmeligholdt aktivitet forårsaget af de drifter. Ved ”forbudte” dragninger kommer bevidstheden på voldsomt efterhalsende overarbejde med at arrangere, fordække (nyt ord!) og efterrationalisere ens gerninger.

At impulserne til vores handlinger udgår fra kroppen, bliver særligt tydeligt hvis vi jævnfører dem med dyrenes handlinger. Nu ser jeg ikke på mine egne handlinger indefra, men ser udefra på min kat og min kone! Når katten nyder at ligge i solen, så har solen jo den kedelige vane at flytte sig, så skygge glider ind over katten. Den begynder at blive urolig. Så løfter den hovedet, rejser sig modstræbende og lægger sig hen i en ny solplet. Jeg kan fortælle nøjagtigt det samme om min kone. Ærgrelsen over at skulle flytte sig vil registres i hendes bevidsthed, så kan der komme der ord på, evt. ukvemsord. Så vil hun beslutte at flytte hen i solen, mener hun. Men hun gør nøjagtigt som katten. Bevidstheden derom er en ledsager, som ledsages af oplevelser.

Kroppen handler, og den tyske filosof, kropsfænomenologen Hermann Schmitz, argumenter i en bog med titlen Kroppen så opslugt af sit emne, at han for mig at se overser det som jeg her gør til hovedsagen, bevidstheden som oplevende og ansvarlig følgesvend. Jeg kender kun til Hermann Schmitz gennem en artikel i Informatíon. Vi dvæler fortsat ved kroppen:

Komplicerede, tilsyneladende velovervejede handlinger kan dyr udføre uden bevidsthed. Mågen i næste link er ikke helt tryg ved situationen. Den analyserer situationen og går ud og ser om det er bedre udenfor. Det er det. Det virker helt menneskeligt, ikke? Eller omvendt!

Kroppen fungerer perfekt helt uden bevidstheden. Og vi kan jo lige bemærke at der i evolutionen er mekanismer som har fået livet til at udvikle sig fra det allerprimitiveste og uden bevidstheden helt op til mennesket. Vi gør intet som ikke også dyrene gør, dyrene finder mad og lagrer det evt. vinteren over, hvis det for den dyreart er afgørende. Dyrene finder partnere, bygger reder, huler, huse, parrer sig, magter yngelplejen, organiserer sig i løse eller tætte artssamfund i hvilke de kommunikerer, oplærer ungerne ved eksemplet magt (efter sigende også at anbefale blandt mennesker) - eller mere håndfast - og i nogen grad deler erfaringer og kan lokke eller advare hinanden med lyde og kropssprog, m.m. Alt sammen uden bevidsthed. Det ligger også i livet som det er udviklet af evolutionen, at det på helt andre niveauer end vores kan udfolde agerbrug, mere agerbrug og kvægdrift. Og specialiseringen i dronning, soldater og arbejder er drevet meget videre end blandt os, helt igennem til det genetiske plan blandt myrer, termitter og bier. Boligformerne synes også at være en bred, grundlæggende evolutionær mulighed som udvikler sig ens i højt udviklede og specialiserede samfund.

 

Faktisk synes livet at omfatte hele kloden, også den del vi normalt betragter som død. Vores knogler er ”døde” kalkstrukturer som befinder sig indeni vores krop. Men den ”døde” natur omkring levende individer indgår i individernes liv. Ikke blot indtages føde og væsentlige dele af den optages og cirkulerer rundt i kroppen, mens resten sammen med kroppens affaldsstoffer udstødes igen. Også de atomer og molekyler som udgør den ”levende” del af vores krop, udskiftes til stadighed, så vi til næste år består af helt andre atomer end i år (ukontrolleret rent kvantitativt). Det konstante i os er strukturer i stoffet snarere end stoffet selv. Og det indskrænker sig ikke til strukturerne i det vi opfatter som vore legemer. Den ydre naturs struktur indgår i livet. Gøgens unger, som ikke har forældre til at vise dem vejen, følger alle den samme rute sydpå om efteråret. Jordens geografi er en del af gøgens liv, dens legeme kan man sige. Den er indlejret i dens organismes funktion, som alle indre og umiddelbare ydre funktioner såsom modtagelse af føde fra sangfugleforældrene og fortrængningen af de andre unger i reden.

De nys udrugede skildpaddeunger okser straks ud til havet.

Økosystemer - dyr, planter, geografien og klimaet - er en samlet organisme som kan dø hvis et enkelt element fjernes.

De enkelte dyrs forbløffende komplicerede adfærd i naturen kalder vi instinkter.

Når vi udviser tilsvarende kompliceret adfærd uden at tænke over det, kalder vi det reflekser. Men det er det samme. Instinktstyret adfærd er ikke mere mystisk end vores adfærd. Vores liv er udviklet - og indviklet - i naturen.

8.              Menneskets abstrakte sprog og kroppen.

Kommunikationen er den essentielle forskel mellem mennesker og dyr. Dyr kommunikerer med et ret begrænset antal lyde som hver giver et specifikt signal. Deres kropssproget er nok væsentlig mere omfattende, men stadig specifikt og begrænset. I kraft af vores abstrakte sprog, bevidstheden, kan vi forme vores ’jeg’ i fornuften og kommunikere indbyrdes uden grænser. Enkeltindividers erfaring, simple såvel som erfaringerne samlet og systematiseret i et helt livs videnskabelige studier, kan spredes komplet i detaljerne og i stort omfang, i dag øjeblikkeligt ud over hele verden. Den erfaring som menneskeheden har opnået, er til rådighed for hver af os øjeblikkeligt.

Vi træffer dog beslutning principielt ligesom dyrene. Stående overfor en udfordring reagerer dyr både på signaler fra andre dyr og på erindringer om tidligere oplevelser m.m. Dyret mærker måske ingen grund til at reagere, eller det farer skræmt væk, eller det tøver. Gnuerne står i tusindtal foran vandløbet med krokodiller. De skal over, men de tøver. Presset vokser, og pludselig springer en i, og alle de andre træffer straks deres beslutning.

Når vi får en besked, eller blot får et input, reagerer vores krop ligeså. Hvis der er flere modstridende input eller erindringer - og vi kan have mange - så kan også vi tøve. Vi siger vi overvejer. Og det gør vi helt oplagt i en langt højere grad end dyr, det er jo bl.a. det Bohr og Heisenberg brugte måneder på. I vores bevidsthed opleves overvejelser som ordbårne reaktioner på forskellige erfaringer som dukker op i kroppen og meddeler sig til bevidstheden. På et tidspunkt reagerer kroppen, og hos mennesker sættes der ord på, så i bevidstheden tager det sig ud som en beslutning, et valg. Tilfredsstillende føler bevidstheden sig som herre i eget hus, for eget hus er bevidstheden, dér hvor handlingen ansvarliggøres ved inddragelse i fornuften, og ’jeg’et opbygges. Men beslutningen kommer ikke fra bevidstheden, den kommer til bevidstheden.

 

Eksempler med voksende kompleksitet:

1. Pludseligt stærkt lys i øjnene reagerer kroppen på, og bevidstheden opfatter overfladisk kroppens umiddelbare reaktion, ”Uf”. Et pludseligt brag kan give en voldsom kropsreaktion, og først bagefter sætter vi ord på.

2. På vej i bil dukker det pludseligt op (som kropserindring) at der ofte er trafikpropper på ringvejen kl. 16, og kroppen kører den anden vej. Men chaufføren iagttager kroppens reaktion og vælger at køre den anden vej. Dyr husker terrænet og handler helt tilsvarende - og ofte langt mere avanceret, jf. trækfugle og vandrende dyrearter, gnuer f.eks.

3. Komplicerede handlinger: En dommer sidder med en sag som ikke er lige efter bogen. Jurastudiet har forhåbentlig efterladt stærke spor i kroppen som dukker op og registreres med ord, hukommelsen. Mange oplevelser melder sig, diskussioner med kollegaer, indtryk fra debatter, erindring om andre sager som måske kunne at have visse træk fælles med den aktuelle, melder sig. I den indledende fase melder indfald sig hulter til bulter. Man er ikke herre over hvilke. Man kan ikke vælge at få et indfald, før man har fået indfaldet. Dommeren afventer afklaringen, men kalder det ”overvejer grundigt”. Efterhånden forsvinder de svagere indtryk, og på et tidspunkt står ét alene. Beslutningen kommer til bevidstheden: Valget træffes.

 

Glæden, nydelsen, vores livsfylde - Hvor blev det af?

Kilden hertil er kropsoplevelserne, følelserne, og mange er allerede nævnt – men størst af dem er kærligheden, se selv, Christian the Lion. Glæden er umiskendelig, ja, det er vist en lykke så overstrømmende at det overgår hvad vi mennesker tør slippe løs. Men så kan vi jo kompensere ved at sætte ord på bagefter.

‘Jeg’et oplever livsfylden gennem kroppens signaler som via inputmiraklet afstedkommer relevante kropsoplevelser som også omtalt i begyndelsen af Afsnit 4, sorrig og glæde, smerte og forløsning, kærlighed og tab, liv og død. Følelseslivet er uafhængigt af bevidstheden, men bevidstgøres for mennesket i bevidstheden [! sic.]

Følelseslivet er lige så intenst og omfattende hos dyr, i hvert fald pattedyr – og gæs! - som hos mennesker. Det er et synspunkt som har formet Peter Singers filosofi – vist for alle dyr.

Følelseslivet og alle de sociale impulser, opmærksomhed, velvilje, offervilje, hengivenhed, samhørighed… er generelle for livet. Vi udveksler på disse områder ligeværdigt med vores kæledyr. Det er derfor vi holder så meget af dem. Vores kæledyr har et lige så bredt spektrum af varierende personligheder som mennesker. Det kan vi som har haft flere af dem, bevidne. Sidst i The full Story da Christian havde opnået en med hans baggrund forbløffende succes blandt de (halv)vilde løvinder og som forklaring på samme, siger en kvinde spontant om Christians personlighed, at den er helt enestående, løverne elsker ham, og menneskene elsker ham. Sådanne personligheder findes også blandt menneskene! Så generelt, fra resten af dyreriget skiller vi os kun ud på det intellektuelle område, det sprogbårne.

 

9.              Den frie vilje og retsvæsenet

I dyreflokke er der, som blandt mennesker, tydelige hierarkier og adfærdsregler. De udvikler sig evolutionært i fuldstændig sammenhæng med artsindividernes udvikling. Løver, aber og mennesker m.m. ville slet ikke kunne overleve uden regelstyret samarbejde. Hvis en ung, kåd hanabe stjæler en banen fra en abemor med barn (for at gøre det helt klart!), så får han flokken på nakken. Der indtræffer en øjeblikkelig opdragelse, ordløst, men med smæk.

Her konstaterer vi at kropssproget, flokkens trussel, trænger ind i kroppen på den truede og sidder som ubehagelig hukommelse i kroppen med ændret adfærd til følge. Uden determinisme, ingen opdragelse.

Gensidig påvirkning/opdragelse er et helt generelt træk også arterne imellem. Dyr indbyrdes, og vi, vi opdrager vores kæledyr og andre dyr, vi omgås.

Men der opdrages gensidigt. En hunds truende gøen kan gøre stort indtryk – og vi respekterer hundens grænser.

En hund kan også gøre det kærligt, men bestemt: Jeg har set en flok drenge, 4-6 stykker, og en hund lege. Det var meget muntert og i overensstemmelse med drengenes alder blev det vildere og vildere. På et tidspunkt blev hunden tydeligt nervøs ved det. Så tog den resolut fat om den vildeste drengs underarm. Drengen forstenede forskrækket. Hunden holdt fast i nogle sekunder. Så slap den, og drengen havde forstået. Så legede de videre.

Her er en fredelig grindehval som synes at nu kan det være nok. En helt tilsvarende irettesættelse.

 

Samme mekanismer fungerer ved opdragelse mennesker imellem. Men vi sætter ord på. Sproget kan alt fra venlig irettesættelse til trusler med ord, som associeres med en slags abstrakt smæk. Det går også med de midler ind i kroppens hukommelse med ændret adfærd til følge.

Men det kan nærme sig vold og selvtægt. Begge dele giver utryghed i samfundet, og det er ikke evolutionært gunstigt. Derfor har institutionaliserede irettesættelser i form af retsvæsenet udviklet sig. Det opretholder grænserne for acceptabel adfærd som de er sat af folketinget (med sprogbrug). Her skal til stadighed essensen af de aktuelle flokdynamiske regler iagttages og afklares, hvorefter der, dynamisk, lovgives for korrekt adfærd; med masser af detaljer og masser af skrevne ord.

Adfærd som kommer på tværs af lovgivningen, opfattes som en trussel mod flokken og pådømmes. Den dømtes adfærd er naturligvis en følge af vedkommendes hele situation, og man kan sagtens i mange situationer istemme den gamle parole ”det er samfundets skyld”. Den dømte kan prøve at indarbejde ”andres skyld” i vedkommendes fornuft, således at årsagen og ansvaret kan placeres udenfor så vedkommende føler sig skyldfri og uretfærdigt behandlet. Men ”samfundets skyld” og uretfærdighed kan også indgå i samfundsdebatten i forbindelse med evt. ændring af lovgivningen.

Yderligheder for samfundets reaktioner er total opgivelse, livstid eller dødsstraf i den ene ende, eller tro på muligheden for at resocialisere vedkommende i den anden.

Denne påvirkning er absolut mulig. Tilvænnet adfærd kan være sejlivet, dvs. tidligere erfaringer stikker dybt. Men vi mennesker har med vores sprog en udvidet muligheden for at nuancere påvirkningen verbalt, snakke med den andens bevidsthed og opbygge konkurrerende motivationskræfter. Retsvæsenet betjener sig dog mest af ”motiverende” tvang/vold (bøde, fængsel, opdragelse på dyreniveau!). Uanset hvad, så bygger sådanne påvirkningsforsøg på en tillid til determinisme i adfærden.

Når vores biologiske art har udviklet et retsvæsen, er det et evolutionært fænomen som ikke kunne opstå uden determinisme. Det opretholder den sociale orden og sikrer dermed artens overlevelse. Men uden vores oplevelse af personlig fri vilje og ansvar for hvad vi gør, ville retsvæsenet i sig selv være en forbrydelse. Og det er det ikke!

Den dømte må under presset fra samfundet arbejde med sin fornuft (som Clinton), vedkende sig personlig frie vilje ved at tage ansvar for sit ’jeg’; dette hvad enten resocialisering virker, og vedkommendes fornuft samler sig om et ’jeg’ der kan glide ind i det store fællesskab, eller vedkommendes ’jeg’ stadig befinder sig bedst i det kriminelle miljø. ‘Jeg’et konsolideres i begge tilfælde. Uanset hvad den dømte vælger, så opleves det som et frit valg der tages ansvar for. Og et valg er vigtigt. Hvis ikke en af disse veje betrædes, er vedkommende i identitetskrise.

10.              Hvor endte vi så?

Vores dristige udgangspunkt var i afsnit 1, 2 og 3 at indse at visse fænomener principielt uløselige for os. Ved at acceptere at de så ikke er problemer vi skal løse, men vilkår hvorpå vi må arbejde videre, så kunne vi prøve at vælge et nyt grundlag. Det afgørende nye var komplementaritet og definitionen af Bevidstheden tilføjet at denne måtte se sig selv og opbygge sin verden indefra. På dette grundlag kunne vi bygge videre og give indhold til fornuft, ’jeg’et, kriser, ansvar og viljesvalg. Og så opdagede vi at sjæl-legeme-problemet ubesværet fandt sin løsning. Det skete i afsnit 3, og at viljen skal forstås komplementært, konkluderet efter historien om Clinton.

Uden en intention dertil fra starten, men påvirket af kvantemekanikkens nye virkelighed, kom jeg frem til at vi må betjene os af to synsvinkler, udefra og indefra, som muliggjorde en både/og-opfattelse af viljens frihed. Dermed opstod et alternativ til den videnskabelige position som åbnede for spørgsmålet om ikke ’vilje’ inddraget i neurovidenskaben repræsenterer en kategorifejl – som udelukker løsningen fordi problemet slet ikke er der.

https://da.wikipedia.org/wiki/René_Descartes læser man:

”Descartes grundlægger dualismen og skaber således det moderne sjæl-legeme-problem, der stadigt ikke er løst.

I den udstrækning grundlaget i denne tekst kan accepteres og argumenterne kan følges så er det problem løst.

Men undervejs har Miraklet været nødvendigt. Er det acceptabelt?

Og jeg kan have tænkt forkert. Come on! – det er ikke acceptabelt!

Skridtet venter på at blive taget: Videnskaben slås stadig med forestillingen om enten-eller i spørgsmålet om den frie vilje. Når et kommende nyt paradigme har indset at komplementaritet kan være et grundvilkår når vi betragter den verden hvoraf vi selv er en del – således som Bohr indså det for snart 100 år siden -  så er viljens komplementære natur måske en simpel kendsgerning - som at jorden er rund.

Og måske opløser de klawonnske dilemmaer sig i samme ombæring? - men mysteriet rykker hen et nyt sted så længe bevidsthed er selvberoende. Er der andre muligheder? Mit svar?    jeg har intet.

 

 

 

 

 

 

Gode videoer

https://www.youtube.com/watch?v=0r6EGU5zXtw

https://www.youtube.com/watch?v=f1i5bfllUr4

Brinkmann om den frie vilje: http://psy.au.dk/fileadmin/Psykologi/Forskning/Forskningsenheder/Journal_of_Anthropological_Psychology/Volume_12/svend_brinkmann.pdf