Opdateret: 07-06-2019 14:18

 

En anden forståelse af forståelse

Bevidstheden, verden og virkeligheden

Selvreference og komplementaritet

 

 

·         Tak til mine venner Pawel Kaminski og Hans Gammeltoft-Hansen som har brugt tid og kræfter på at udfordre mig i et todagesseminar i begyndelsen af juni 2018.

·         Den tekst som foreligger her, er resultat af stadige forbedringer, omredigeringer og afkortninger efter venners og egne indvendinger. Derfor har teksten ændret sig lidt hele tiden her på stedet, og vil nok fortsat gøre det.

·         Mus over links giver popup med kort præsentation af linkets indhold.

·         Jeg bruger nyt komma.

Venlig hilsen claus@munchow.net

 

 

Abstract:

Kvantemekanikken er i særklasse den mest omfattende og succesfulde naturbeskrivelse menneskeheden har skabt. Den har bare den ubehagelige følge at naturen opfører sig naturstridigt – i hvert fald hvis naturen skal opføre sig fornuftigt. Over for denne udfordring udviser såvel fysikere som filosoffer stor rådvildhed. Kvantemekanikken er en udfordring for vores bevidsthed.

Hvad er bevidstheden? – spørger bevidstheden. Denne væmmelige selvreference udelukker at bevidstheden kan finde bevidstheden ved at søge sig selv. Den ser sig selv som i et spejl og ser naturligvis det den er, uanset hvad den er.

Efter Descartes har den vestlige filosofi set en uafviselig dualitet i det eksisterende, i verden. Denne dualitet betragtes udefra. På det grundlag opstår de to klassiske problemer, det psyko-fysiske problem og spørgsmålet om viljens frihed.

Ifølge Spinoza er verden, os inklusive, hel og udelelig, men en dobbelthed opstår i vores bevidsthed når vi forsøger at danne os forestillinger om den verden hvoraf vi selv er en del. Vi kan ikke stille os udenfor.

Ved mødet med den atomare verden er vi blevet påtvunget et komplementaritetsprincip som sætter et nyt vilkår for vores muligheder som iagttagere af verden. Vilkåret er ikke foreneligt med Descartes iagttagerposition, men med Spinozas. Det er ikke foreneligt med Einsteins, men med Bohrs.

Ved at forlade Descartes/Einsteins position og antage Spinozas/Bohrs, forsvinder grundlagt for det psyko-fysiske problem.

Ved at opfatte komplementaritetsprincippet som et naturligt, generelt vilkår for bevidstheden, opløses problemet om viljens frihed kontra determinisme, idet ”kontra” forsvinder, og ’vilje’ bevarer sin umiddelbare oplevede betydning.

Det vil så betyde, at en anden forståelse vil kunne forstå lidt mere af det hele.

 

 

Verden er givet

bevidstheden er ikke givet

Alle problemer er pseudoproblemer

De eksisterer som følge af den måde vi tænker på0. Indledning

Helt forfra…

Det filosofiske problem om forholdet mellem sjæl og legeme, … opstår som følge af en skelnen mellem to værens-områder: sfæren af mentale fænomener (tanker, følelser, sanseindtryk osv.), som viser sig i et »indre« eller første-persons perspektiv, og legemet eller - mere generelt - den materielle virkelighed, der foreligger som objekt for ydre beskuelse.

Således præsenteres det problem, det psyko-fysiske problem, som

gennem de sidste ca. 350 år har stået højt på den filosofiske dagsorden og den dag i dag er et af de mest omdiskuterede emner inden for international fagfilosofi.”

i Sjæl-legeme-problemet af Erich Klawonn.

Efter en grundig analyse af problemstillingerne indleder han de afsluttende bemærkninger således:

"Vi har nu betragtet de fire klassiske teorier om sjæl-legeme-problemet. Hermed kunne det se ud som om vi har fået en udtømmende oversigt over de rationelt mulige standpunkter. ... Men så synes der unægtelig at være opstået den mærkværdige situation at ... samtlige mulige standpunkter kan påvises at være uholdbare!"

-en ren lækkerbisken for en filosof - for mig en grund til at søge et radikalt nyt forståelsesgrundlag.

Undervejs søges efter bevidstheden som hører hjemme i kategorien sjæl. Og Klawonn skriver på s. 21:

"I ontologisk forstand er bevidsthed noget ... om det så er en østers eller en regnorm"

En anden filosof, Susan Blachmore i Consciousness, leder også efter bevidstheden og finder (dvs. snarere finder ikke):

"Conciousness, then, is a grand delusion. It arises through such questions as "Am I concious now?""

De finder hhv. næsten hvad som helst og næsten intet, for de ved ikke hvad de søger efter. Søg og du skal finde, gælder ikke. Vi må begynde helt forfra.

ADVARSEL. 

Hvis læseren står af straks i det følgende og mener der må eksistere en absolut, objektiv virkelighed hvor de stillede spørgsmål vedrørende bevidstheden har et svar i en sammenhæng uden for bevidstheden selv, så vil en sådan forestilling forhindre en tilegnelse af mine tanker. Jeg er optaget af at afsløre og undgå spørgsmål og problemstillinger som ikke kan gives mening. Sådanne knytter sig i hvert fald til 'bevidsthed' og 'virkelighed', som  vi opfatter dem pt. og de kan ses som årsag til de klassiske, dybe og uløselige problemer som har præget vestlig filosofi siden Platon.

 

Kvantemekanikken er en helt ny udfordring, og den har frembragt en helt ny mulighed. Den kvantemekaniske belæring ifølge Bohr:

Det er forkert at tro, at det er fysikkens opgave at finde ud af, hvordan naturen er. Fysik handler om hvad vi kan sige om naturen”.

Virkeligheden findes ikke; den skabes af bevidstheden. Bevidstheden findes ikke; den skabes af bevidstheden selv.

findes ikke” skal læses i den betydning at virkeligheden og bevidstheden ikke kan findes ved at søge efter en på forhånd eksisterende faktisk entitet.

Hvorfor har vi overhovedet en bevidsthed? - spørger bevidstheden. Bevidstheden må forudsættes før den kan spørge om hvorfor den eksisterer. Spørgsmålet er altså meningsløst, (cirkelslutning). Forud givet og altså principielt uforklarlig må vi betragte vores bevidsthed som et mirakel, som giver os osselv som mennesker. Bevidstheden eksisterer kun for bevidstheden selv. Den eksisterer lige så selvfølgeligt qua sig selv som alternativet, at den ikke eksisterer, ikke giver mening. Den bevidsthed som skulle konstatere at bevidstheden ikke eksisterer, eksisterer jo så ikke.

Bevidstheden er givet. Den er en selvrefererende, selvopretholdende illusion som selv skaber sin virkelighed.

Illusion er ikke en nedvurdering, tværtimod. Den rummer hele vores verdens- og livsoplevelse. I hver en menneskekrop, i al fortid, nutid og al fremtid, opstår (uforklarligt for sig selv, mirakuløst) en specifik bevidsthed med et 'jeg' som yder sin indsats i evolutionen (informationsbearbejdning og -formidling) i en meget begrænset årrække, og så er den væk. Mens bevidstheden eksisterer, tror den at den må være, hvad den mener at være. Den kan næsten ikke andet. Hele vores opfattelse af alting huserer i vores bevidsthed. Den kommer let til at opfatte sig selv som altings dommer og besidder - i en absolut, urørlig udgave. Men

Hvad er så bevidstheden? - spørger bevidstheden. Og bevidstheden må se ind i sig selv for at finde svaret. Her ser den sig selv som i et spejl og får bekræftet sin selvopfattelse uanset hvad den er. Der er ikke et definitivt svar på hvad bevidstheden er, kun et øjeblikkeligt selvforestillet svar.

Bevidstheden der spørger til sig selv er den ultimative selvreference.

Selvreference indebærer uafviselige logiske problemer.

Denne sætning er falsk” er en helt korrekt anvendelse af ord og begreber. Men den modsiger sig selv.

Det kan også siges sjovere: Bertrand Russel lader en menig soldat få ordren: “Du skal barbere alle de menige som ikke barberer sig selv” – en yderst fornuftig og hygiejnisk ordre. Det går også fint indtil han kommer til sig selv.

Og avanceret: Gödels sætning om korrekt formulerede påstande inden for et lukket matematisk system byggende på de hele tal som kan bevises hverken at være sande eller falske.

Vores logik kan altså ikke nødvendigvis gennemføres til en tilfredsstillende afklaring af ethvert fornuftigt spørgsmål. Selv ikke inden for matematikken.

Selvreferencen kan forekomme helt problemløst, f.eks. ”denne sætning er dansk”. Selvreferencen i de to første eksempler ovenfor kortslutter logikken på en provokerende måde, men har derudover ikke yderligere implikationer. Men hvis selvreference forekommer fundamentalt og uomgængeligt, som med fænomenet bevidsthed, så er det omsonst at søge med logikkens hjælp. Logikken mangler simpelthen et grundlag at bygge på. Bevidstheden opleves, og den eksisterer for sig selv og i kraft af sig selv, og er kun hvad den ser i sig selv. Hvor skulle dens selvforestilling ellers komme fra? Læseren må herefter være parat til, i det mindste forsøgsvis, at tænke bevidstheden helt forfra.

For Søren Kierkegaard er selvreferencen og logikkens afmagt selve vejen til at forstå mennesket.

1.              Bevidstheden

Vi ønsker at bruge begrebet ’bevidsthed’, og så må vi definere betydningen deraf i overensstemmelse med ovenstående analyse.

Den definition af begrebet ’bevidsthed’ jeg nu vil fremsætte, vil umiddelbart støde mange som med bevidsthed ønsker at omfatte de indre oplevelser/følelser som dyr viser alle tegn på have fælles med os. Det er noget sådant Klawonn indkredser i sit afsnit om dualismen, s. 21, citeret i indledningen (om østers og regnorme). Min definition vil gøre bevidsthed til en specifik menneskelig egenskab, det der karakteriserer mennesket i dyreriget. Den gives i overensstemmelse med dagligdags anvendelse af ’bevidsthed’. Vores handlinger kan opdeles i bevidste og ubevidste handlinger. Karakteristisk for de bevidste er at vi kan sætte ord på, ofte vil handlingen ledsages af en sprogbaseret begrundelse. De ubevidste handlinger udføres uden ledsagelse af noget sprogligt.

Vi tænker og kommunikerer ved hjælp af vores abstrakte sprog. Det har vi, det har dyrene ikke. Men det er også den eneste principielle forskel. I min indkredsning af mennesket som biologisk væsen spiller ligheder mellem træk hos dyr, tydeligt hos de højerestående, og mennesker en afgørende rolle. Tag sproget fra homo sapiens, og principielt adskiller vi os på ingen måde fra det øvrige dyreliv.

 

 

Definition: Bevidstheden er det som rummes og udfoldes i vores abstrakte, ordbårne, logiske sprog som udtrykker vores indre oplevelser

Bevidsthedsmiraklet er at bevidstheden opleves og for mennesket udtrykker sig selv i sproget. Den eksisterer i sproget for sig selv og i kraft af sig selv, og kan kun udtrykke hvad den ser i sig selv i overensstemmelse med foregående afsnit. Mirakuløst kan vores hjerne jonglere med dette sprog som kan udtrykke, udvikle og nuancere tanker og meddelelser uden grænser – inden for sig selv.

Det er tilmed en dynamisk definition. Bevidstheden udvikler sig sammen med de ord som inddragende udtrykker nye oplevelser og indsigter.

Bevidstheden findes ikke; den skabes af bevidstheden selv.

Tegnsprog er også et sådant abstrakt sprog.

Men kropssprog og kunstens sprog er det ikke. Med kropssproget taler vi (og dyrene) umiddelbart til hinanden uden om bevidstheden. Vi mennesker kan tolke kropssprogets meddelelser og inddrage dem i bevidstheden idet vi formulerer ord, tavst eller udlægger dem for andre. Men de kan rumme og foranledige meget mere end svarende til de ord vi kan sætte på, og om det er vi ubevidste. Det samme gælder i høj grad kunstens sprog. Kunst, aller Art, har umiddelbart meddelelser til os uden om bevidstheden. Hvis vi forsøger at tolke og analysere med ord, inddrages de i bevidstheden. Men så ødelægges de som ren kunstoplevelse, de skifter kategori. Oplevelse og analyse af kunst er komplementære tilstande. Bohr påpeger noget tilsvarende: ”Vi kender alle det gamle visdomsord, at når vi prøver at analysere vore egne følelser næppe har dem mere.”.

Gennem sanserne bombarderes kroppen af signaler fra omverdenen og fra kroppen selv. Det er i øvrigt umuligt kategorisk at afgrænse individets legeme fra resten af verden. Begge dele er verden uden for bevidstheden indtil der eventuelt sættes ord på. Signalerne fra sanserne er verdens vej ind til vores bevidsthed.

Kroppen reagerer umiddelbart på mange af signalerne udefra, og derigennem vedligeholdes det livsvigtige samspil med naturen. Kun en forsvindende lille del af disse signaler erkendes med ord, dvs. når frem til bevidstheden. Kroppens reaktioner på sanseinputtene er umiddelbare og kommer derfor før en eventuel bevidsthed om dem. Bevidstheden efterbehandler og efterrationaliserer, (jf. videre i Afsnit 8, Fornuften. Libets forsøgsreslutater er helt som forventeligt).

At gøre sproget lig med bevidstheden om verden er i forlængelse af Bohrs konklusion efter den kvantemekaniske belæring. Den er også sammenfaldende med Descartes res cogitans (den tænkende substans, vi tænker med sprog).

Men en gammel, dyb indsigt er det også. Himlen åbner sig når vi ser til Johannesevangeliet:

v1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2   Han var i begyndelsen hos Gud. v3  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v4  I ham var liv, og livet var menneskers lys. v5  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Det lægger sig helt ind i nærværende sammenhæng hvis man - helt oplagt - i stedet for ’ordet’ skriver ’sproget’, i stedet for ’Gud’ skiver ’Miraklet’ og i stedet for ’lyset’ skriver ’bevidstheden’: 

v1 I begyndelsen var sproget, og sproget udsprang af Miraklet, og sproget var Miraklet. v2   ... v3  Alt blev til ved Miraklet (= sproget), og uden Miraklet (= sproget),  blev intet til af det, som er. v4  I Miraklet fandtes liv, og i livet var menneskers bevidsthed (= sproget). v5  Og bevidstheden (= sproget) oplyser mørket, …

De 5 første vers af Johannesevangeliet gør – med mine synonymer – sproget, Miraklet, det eksisterende og bevidstheden til forskellige udslag af Miraklet. Universet, det eksisterende, som vi kan kende det, skabes af vores bevidsthed = lyset. ”Der blive lys” = ”Der blive bevidsthed” er selve skabelsesbesværgelsen.

Virkeligheden er skabt, idet vi har set lyset! - har fået bevidsthed. Det må være indsigten som prologen i Johannesevangeliet åbenbarer - i den ”rette” oversættelse.

 

Med denne definition af bevidstheden opstår vores virkelighed således:

Definition: Verden er alt.

Definition: Virkeligheden er vores bevidstheds beskrivelse af verden.

Virkeligheden findes ikke; den opstår i bevidstheden.

Virkelighed = verdensopfattelse. Verden findes. Verden er det der er i kraft af miraklet at der overhovedet er noget. Vi kan ikke udtale os om verden udover at den er. Når vi forsøger at sige mere om verden, altså sætter ord på, så bliver det vi siger, til virkeligheden. Således opstår vores virkelighed helt automatisk. Således opstod tidligere virkeligheder, og således vil fremtidige virkeligheder opstå - helt automatisk! Og de kan være meget forskellige. Vores bevidsthed er verdensudlæggende. Og så skal man vel ligge kigge til Heidegger.

2.             Paradigmer

En sammenhængende, bredt accepteret videnskabelig virkelighed udgør et videnskabeligt paradigme. Når den aktuelle bevidstheds forståelse udfordres af erfaringer som ikke kan indpasses i paradigmet, så må bevidstheden rykke sig, dvs. udtrykke sig anderledes. Er det afgørende udfordringer, forårsager de et paradigmeskift.

I menneskets historie har opfattelsen af hvad vi er, og hvad verden er, ændret sig radikalt flere gange. De tre seneste paradigmeskift har jeg behandlet grundigt i Niels Bohr og det nuværende paradigmeskifte. Her forudses også hvordan kvantemekanikken kan være den sten i skoen som vil komme til at gnave på den nuværende verdens- og bevidsthedsopfattelse til den bukker under og giver plads for en ny.

  og - forhåbentligt - hvor vi med vores nye bevidsthed forstår vores indlejring i hele naturen, således at selvbeskyttelse bliver total naturbeskyttelse, og menneskeheden dermed redder sig fra at forårsage sin egen undergang. (Ja, hvor kan man snart finde et håb?)

Kvantemekanikken stiller os i en ny situation med hensyn til at forstå. Hvad forstår vi overhovedet ved at forstå? Og således rammer selvreferencen selve vores forståelse. Måden at forstå på er vilkårlig (kontingent) jf. igen Heidegger.

I det nuværende paradigme fordrer en forståelse at vi kan stille os udenfor og med lovmæssigheder beskrive en entydig verden søgende kausalitet (som fører til determinisme). Kvantemekanikken har lært os at det ikke altid er muligt. Vi må tillade os også at forstå på en anden måde.

Vores nuværende paradigme er afgørende udfordret af de totalt overrumplende erfaringer inden for fysikken i de første årtier af forrige århundrede. Men de er endnu ikke slået igennem.

3.              Fysikken

Fysikken sætter helt anderledes end filosofien entydigt og uomgængeligt kniven direkte på struben. De eksperimentelle resultater forstås. Men de kunne ikke forstås overhovedet. Dvs. fysikken blev tvunget til at ændre og begrebsudvide sproget så resultaterne kunne rummes af bevidstheden, nyt sprog, ny virkelighed. Faktisk er der tale om et nyt metafysisk grundlag. En komplementær indfaldsvinkel blev nødvendig, når vi iagttager den verden hvoraf vi selv er en del, og en helt ny forståelse af hvad det vil sige at være. Det vil jeg nu gå mere i dybden med.

 

Atomfysik og menneskelig erkendelse, Schultz, 1957, s 109-110, beskriver Bohr i generelle vendinger hvorledes den traditionelle filosofiske tænkning ikke er forenelig med iagttagelses- og erkendelsesvilkårene indeholdt i komplementaritetsprincippet:

På baggrund af den indflydelse, som den mekaniske naturopfattelse har udøvet på filosofisk tænkning, er det forståeligt at man fra mange sider har opfattet komplementaritetssynspunktet som rummende en med beskrivelsens objektivitet uforenelig henvisning til den subjektive iagttager. Selvfølgelig må vi på ethvert erfaringsområde opretholde en skarp adskillelse mellem iagttageren og indholdet af iagttagelserne, men vi må betænke at virkningskvantets opdagelse har stillet selve grundlaget for naturbeskrivelsen i ny belysning og belært os om hidtil upåagtede forudsætninger for den rationelle anvendelse af de begreber, på hvilke meddelelserne om erfaringerne hviler. I kvantefysikken er, som vi har set, en redegørelse for måleinstrumenternes funktioner uundværlig for definitionen af fænomenerne, og vi må så at sige drage skillelinjen mellem subjekt og objekt på en måde, der i hvert enkelt tilfælde sikrer den entydige anvendelse af de i meddelelserne benyttede elementære fysiske begreber. Langtfra at rumme en mod videnskabens ånd stridende mystik henviser betegnelsen komplementaritet blot til de med vor stilling ved beskrivelsen og sammenfatningen af erfaringerne på atomfysikkens område forbundne erkendelsesvilkår.

Citatet er en understregning af det definitive brud med tidligere tænkemåde. Men den udfordring fysikerne mødte med kvantemekanikken, har slet ikke fundet sin afklaring i bevidstheden selv blandt verdens fremmeste fysikere. Nobelpristager og en af de mest indflydelsesrige amerikanske fysikere i det 20. århundrede med uvurderlige bidrag til teorien for kvanteelektrodynamikRichard Feynman, siger:

”Jeg mener jeg med sikkerhed kan sige, at der er ikke nogen der forstår kvantemekanik… Lad være med at blive ved med at sige til dig selv ”Jamen hvordan kan det lade sig gøre?” for du bliver trukket ind i en blindgyde hvorfra ingen endnu er undsluppet. Ingen ved hvordan det kan lade sig gøre”

Udfordringerne er der, men de er ikke slået igennem.

Som fysiker uddannet på Bohrs Institut, er jeg dybt påvirket af den kvantemekaniske belæring; således omtaler Bohr den afklaring han kom frem til efter de i fysikken totalt omvæltende første 3 årtier af 1900-tallet startende med opdagelsen af radioaktiviteten kort inden. Fysikerne fik her adgang til et helt nyt forskningsområde i form af atomfysikken, hvor en ny virkelighed afslørede lovmæssigheder som stred fundamentalt mod det man troede var grundlæggende egenskaber ved naturen – og oven i købet grundlæggende anfægtede vores forestilling om os selv som iagttagere af den. Kvantemekanikken inddrog afgørende forholdet mellem verden og iagttageren, dvs. vores bevidstheds rolle i tolkningen af verden. I løbet af mindre end en generation blev konklusionen draget: Den klassisk-fysiske verdensbeskrivelse og forståelsesmåde er ikke anvendelig i den atomare del af verden.

Da de første atomare fænomener viste sig, troede man slet ikke man ville kunne få forståelse af de elementære, atomare fænomener, da de foregik i en verden som var utilgængelig for os på grund af vores grove, makroskopiske sanser og hjælpemidler. Men det viste sig at man kunne tilpasse makroskopiske opstillinger så de atomare fænomener kunne præsentere sig under forskellige forhold. Og her afsløredes at den atomare verden fremtræder fuldstændigt anderledes end ”vores” verden, den makroskopiske. Samme atomare elementer præsenterer sig forskelligt afhængigt af den makroskopiske opstilling hvori de giver sig til kende. Den eksemplariske forsøgsopstilling til demonstration af dette er dobbeltspalteeksperimentet med elektroner. Elektronerne lander som partikler på en fotografisk plade på en sådan måde at de undervejs forbi dobbeltspalten må have været bølger. De lander nemlig som resultat af interferens bag spalterne. Den enkelte elektron må have passeret gennem begge spalter, for den har interfereret med sig selv (ikke med andre, de kan afskydes enkeltvis). Hvis man forsøger at underdele opstillingen for at lokalisere elektronerne ved passagen af spalterne, opfører de sig som partikler. Man finder så at de passerer gennem enten den ene spalte eller den anden, men samtidigt forsvinder bølgeadfærden, interferensen. Enten partikel eller bølge afhængigt af hvordan vi kigger! Og vi kan ikke se begge dele samtidigt. (Det er dette Bohr udtrykker på sin karakteristiske elegant-snørklede måde at en: ”redegørelse for måleinstrumenternes funktioner [er] uundværlig for definitionen af fænomenerne”. Måleinstrumenternes funktioner er den eksperimentelle opstilling som afgør fænomenernes definition, partikel eller bølge. Komplementaritetsprincippet siger at de to fremtrædelsesformer ikke kan iagttages samtidigt.)

Det er komplementaritetsprincippets essens at der ikke er en modsigelse i naturen, men at det er vores bevidsthed der udfordres.

Læg dertil at uden en opstilling hvor elektronen overhovedet er noget, så er den i kvantemekanikken dog en matematisk repræsentation som indgår i beskrivelsen af atomer. Igennem denne repræsentation giver elektronen grundstofferne deres kendte kemiske egenskaber og dermed grundlaget for vores virkelighed. Så elektroner er  Men ”Hvad vil det sige at være?” replicerede Bohr en gang hvor han blev spurgt ”Jamen hvor er elektronen?” – i sandhed er svar der peger på den nye metafysik.

Efter Plancks opdagelse af den elektromagnetiske strålings kvantisering i år 1900 var tavlen helt blank. I 1913 havde Bohr vist at totalt nye forestillinger kunne være en foreløbig beskrivelse af atomets egenskaber. Men den egentlige teoretiske afklaring bød på en voldsom intellektuel udfordring. Sammen med Heisenberg skulle han igennem en mentalt udmarvende periode som kulminerede i vinteren 1927 hvor spændingerne blev ulideligt store. Heisenberg, matematikeren, havde sin beskrivelse som var partikelbaseret, og den virkede. Den mente han derfor de burde kunne enes om. Men det var Bohr slet ikke parat til. De havde netop haft besøg af Schrödinger som havde en beskrivelse som var helt anderledes, og den virkede også. Den var bølgebaseret. Bohr ville ikke videre: ”Selv ikke den matematiske formalisme hjælper. Jeg må først forstå hvordan naturen undgår modsætninger.” [Pais]. Hårknuden var så blokerende at der måtte ske noget drastisk. Bohr tog helt alene på fireugers skitur i Norge, og Heisenberg var glad for at blive ladt alene hjemme. For Bohr gjaldt det klar luft og højt til himlen. For Heisenberg var det papir og blyant. Men hos dem begge lå løsningen klar, den skulle bare formuleres. Heisenberg, matematikeren, fandt sine ubestemthedsrelationer, og Bohr vendte hjem med den filosofiske ramme for Heisenbergs ubestemthedsrelationer, komplementaritetsprincippet, den afgørende begrebsmæssige og sproglige fornyelse. De supplerede hinanden perfekt. Her lød startskuddet til kvantemekanikken, den konsistente beskrivelse af atomverdenen og menneskets vilkår som iagttager af samme. Det er så den nye atomvirkelighed som endnu har svært ved at blive accepteret.

I citatet fra Atomfysik og menneskelig erkendelse skriver Bohr at det gælder om at vi: ”sikrer den entydige anvendelse af de i meddelelserne benyttede elementære fysiske begreber.

Det er alt, og det er nyt: Det drejer sig ikke om at pålægge verden i sig selv en bestemt værensform, men om at kunne kommunikere entydigt om vores erfaringer. Sproget og dets begreber, altså vores bevidsthed, må nytænkes og tilpasses de nye vilkår. Et par yderligere belysende Bohr-citater:

Vi er ophængt i sproget”.

Det er forkert at tro, at det er fysikkens opgave at finde ud af, hvordan naturen er. Fysik handler om hvad vi kan sige om naturen”.

Fysik handler om naturen (=virkeligheden).

Virkelighedenen findes ikke; den skabes af bevidstheden.

Bohr præciserer her at der ikke er tale om en klassisk, for sig selv eksisterende virkelighed som lader sig beskrive af en udenforstående iagttager. Elektronen giver sig til kende på en sådan måde at vi må tale anderledes. Skillelinjen mellem verden og os må lægges et andet sted. Komplementariteten er den måde hvorpå vi kan tale om virkeligheden uden at komme den nærmere. Vi må træde et skridt tilbage. Når vi ikke søger efter elektronen, så er den - uden at være noget!

I en periode udtryktes dette på Bohrs institut som billedforbuddet. Man spøgte med en analogi til den religiøse afmagt over for det guddommelige, det hinsides. Verden er det hinsides. Vi kan ikke danne os billeder af det hinsides og fastslå dets ontologi på nogen måde. Vi har kun vores virkelighed struktureret med sproget.

Omend beregninger på grundlag af kvantemekanikken virker perfekt, så strider kvantemekanikkens verdensbeskrivelse mod sund fornuft hvis man tænker over den! Einstein accepterede det aldrig, og det var et varmt emne mellem ham og Bohr resten af livet. Mange tankeeks­perimenter blev konstrueret som grundlag for diskussionen.

I den situation manglede der en mulighed for at afgøre sagen med et faktisk eksperiment. Sådan en mulighed blev i 1964 opdaget af John Stewart Bell (Nordirland, 1928 - 1990). Så manglede der en eksperimentator som kunne gennemføre eksperimentet. Han kom i 1982 i skikkelse af den franske fysiker Alain Aspect (f. 15.6.1947). Så blev sagen afgjort. Bells betingelse for at verden opførte sig fornuftig, var ikke opfyldt! Det var voldsomt. Aspect udtalte at han var stærkt forbløffet, og Bell har jeg oplevet i en videofilm give udtryk for sin totale afmagt mht. at forstå Aspects forsøgsresultat. Han sagde: ”Jeg har igen og igen læst de steder i Bohrs tekster hvor jeg mener han forsøger at forklare udfaldet. Det er sort snak for mig.”

Vi står i en situation som rummer en uløselig udfordring for de fremmeste fysikere. Deres bevidsthed kan ikke håndtere verden. Situationen udfordrer bevidsthedens selvforståelse.

4.              Paradigmeskiftet

Udfordringen er radikalt anderledes end ved tidligere paradigmesammenbrud. Demokrit forudsagde atomteorien og Aristarcos det heliocentriske system for små 2500 år siden og Giodano Bruno det uendelige univers uden centrum for små 500 år siden. Det var tanker som lå som potentielle virkeligheder i verden som den fremstod. Først meget senere blev de paradigmatiske. Derimod har ingen kunnet forestille sig komplementaritetsvilkåret før år 1927. Det var ikke en tænkelig mulighed. Det er nu blevet os påtvunget. Indtil videre lever vi i en utænkelig virkelighed!

Og dog. Spinoza har tænkt komplementært i forbindelse med det psyko-fysiske problem og anvist en radikal anden forståelse heraf.

I De europæiske ideers historie, Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk, Gyldendal 1964, præsenteres denne del af Spinozas tanker desangående kort og klart umiddelbart efter det psyko-fysiske problem er behandlet med udgangspunkt i Descartes. Jeg har imidlertid ikke set Spinozas komplementaritet anvendt i filosofien før kvantemekanikken så dagens lys. Jung mødte princippet gennem sit tætte forhold til fysikeren Pauli og i statskundskab har Erik Rasmussen meget direkte bygget på de epistemologiske sider af kvantefilosofi. Det er anvendelser som kunne antyde at begrebet er bredere nødvendigt end blot inden for kvantemekanikken.

I Descartes’ dualisme er der tale om at den ydre verden er splittet, den består af to væsensforskellige substanser, det psykiske og det fysiske. De betragtes udefra.

For Spinoza er verden en udelelig helhed omfattende vores bevidstheder. En tosidighed opstår i form af vores bevidstheds muligheder for at afspejle den verden hvoraf vi selv er en del. Det materielle opstår spejlet i det sjælelige, det bliver dermed to sider af samme sag. For Spinoza træder bevidstheden ikke uden for verden. Den finder to komplementære anskuelsesmåder for sig inden i verden. Descartes ser problemet i verden, mens Spinoza møder problemet i vores bevidsthed når den skal finde sit forhold til verden. Det minder slående om det kvantemekaniske vilkår i forbindelse med de atomare partiklers fremtræden for os. Bohr taler om de atomare fænomeners helhedspræg og pointerer at de atomare fænomener ikke kan gives mening uden en tilknytning til den makroskopiske forsøgsopstilling. Her præsenterer komplementaritetsprincippet sig som en nødvendig og naturlig betragtningsmåde.

Allerede Spinoza har på en måde åbnet for den generalisering af komplementaritetsprincippet som jeg anvender senere i teksten. Men det er kvantemekanikken som afgørende diskvalificerer det nuværende paradigme.

Descartes formulerede i det væsentlige det filosofiske grundlag for den klassiske fysik, ”den mekaniske naturopfattelse” (Bohr i citatet først i Afsnit 3). Grundlæggende står fysikeren udenfor og betragter den selvstændige natur udefra. Forståelse af naturen, naturlovene, bygger på determinisme. Descartes så det psyko-fysiske problem i verden.

I modsætning hertil regner Spinoza iagttageren som en uadskillelig del af verden, som han altså betragtede indefra, og så her en psyko-fysisk komplementaritet i sig selv.

 

Ifølge Bohr afsluttede Einstein den klassiske fysiks æra med de to relativitetsteorier, mens komplementaritetsprincippet og iagttagerens afgørende inddragelse i iagttagelserne (fænomenernes helhedspræg) repræsenterede det nye vilkår når vi betragter den verden hvoraf vi selv er en del.

En fremstilling af det nuværende over for det kommende paradigme bliver altså en fremstilling af Descartes-Einstein over for Spinoza-Bohr, filosofisk-fysisk, renæssance-nutid.

 

5.              Det psyko-fysiske problem

Det psyko-fysiske problem opstår som følge af Descartes opfattelse af verden som bestående af et symmetrisk par af væsensforskellige substanser, res cogitans og res extensa, som betragtes udefra, første figur. Det er den traditionelle dualisme. Men der er faktisk tale om tre positioner, idet res cogitans optræder i to roller, både som iagttageren udefra og som den ene del af det iagttagede par (som jeg forstår Descartes). Dvs. vi her har en lusket selvreference.

Det er fra dette ydre ståsted Descartes og efterkommere kommer i store vanskeligheder. Han/de ser på de to totalt væsensforskellige substanser, res cogitans og res extensa udefra. Res extensa aflæses relevant af res cogitans. Res cogitans kan, ifølge Descartes, med viljeshandlinger gribe ind i res extensa. Via hvilke mekanismer påvirker de to væsensforskellige substanser hinanden, den ene vej og den anden vej? – det er det psyko-fysiske problem.

Klawonn analyserer dilemmaet kort og klart på s. 28 i sin bog. Alle forsøgene på at redegøre for forbindelsen inden for Dualismen kommer til kort. Og i en meget kort udgave: Tilsvarende med de 3 andre forsøg på at undgå dilemmaet, Dobbeltaspekt-teorien, hvor bl.a. Gud forsøges inddrages som forbindelsesled, s. 33, Materialismen hvor kun materie er virkelig, og Idealismen som i sin konsekvente udgave, Berkeley s. 124 i Klawonns bog, helt benægter materiens objektive eksistens.

Problemet har i en eller anden form eksisteret i mere end 2000 år. Det har siden Descartes været analyseret af en ydre iagttager og er det stadig.

Jeg mener denne opstilling udelukker en forståelse som kan accepteres på opstillingens eget grundlag. Jo mere jeg kredser om problemet, desto mere trænger intuitionen sig på: Det er en åbenlys misforståelse at tildele verden to essentielt forskellige substanser som kan betragtes udefra. Det er vores bevidstheds ambition om at være noget særligt, i en grad så den faktisk tror den kan placere sig uden for verden – og se ned på verden sammen med Gud. Så er man noget!

Lige så snart vi placerer iagttageren hvor den hører hjemme, indeholdt i Spinozas udelelige verden, anden figur, ser vi at analysen må forløbe helt anderledes. Den iagttagende bevidsthed skal så ikke forholde sig til to væsensforskellige substanser, den skal, som selvberoende mirakel, finde ord for hvordan den kan forholde sig meningsfuldt til den verden hvoraf den selv er en del. Og her ser Spinoza nødvendigheden af at forholde sig komplementært til den udfordring.

 

Udefra-indefra

Ved ’position’ forstår jeg kombinationen af iagttagerens ståsted og genstanden for iagttagelsen. De to positioner ’udefra’ og ’indefra’ ses fra samme ståsted, bevidsthedens. Positionen ’udefra’ er bevidstheden der ser på verden og opbygger vores virkelighed, positionen ’indefra’ er bevidstheden som indefra ser på sig selv og opbygger ’jeg’et. Denne sidste proces er sværere overskuelig. Hvordan jeg ser det for mig, vil blive behandlet fra Afsnit 7, Dannelsen af ’jeg’et, og ud.

Selvom det psyko-fysiske problem er blevet afgørende ændret når iagttageren træder indenfor, kan vi overveje situationen som den ser ud for den aktuelle hjerneforskning hvor verden iagttages udefra. Her er problemet, hvordan formidles påvirkning den ene vej og den anden vej:

Res extensa ] res cogitans:

Vores krop er en del af den verden som beskrives af naturlovene. Via vores sanser meddeler verden sig til vores bevidsthed med oplevelser, principielt uforklarligt, Bevidsthedsmiraklet, men relevant, dvs. med en tydelighed som afspejler vigtigheden for kroppen. Et eksempel på en stærk oplevelse: 

En kniv i låret medfører en smerte som er en personlig oplevelse (prøv selv!). Kroppen reagerer umiddelbart, og al opmærksomhed sigter mod at fjerne smerten. Men smerten som smerte har ikke en art udover den indre oplevelse. Den kan ikke som smerte forstås udefra. Udefra kan man se årsagen til smerten, skaden på kødet. Men man kan ikke i skaden se smerten. Hvis man vil forklare denne oplevelse yderligere, stiller man sig foran en uoverstigelig mur. Men smerten opleves! - indefra. Og der kommer voldsomme ord på! Man bliver i den grad bevidst om den.

Vi har så løst det psyko-fysiske problem den ene vej. De indre oplevelser er selvoplevelser og er en del af bevidsthedsmiraklet. De indre oplevelser, uforståelige udefra, men indefra virkelige, er et faktum i livet, og et input for bevidstheden når der sættes ord på. De rummer alle fornemmelser og følelser, også dem som dukker op som hukommelse. Dette er forklaringen på påvirkningen den ene vej, udefra og ind. Den anden vej:

Res cogitans ] res extensa:

Mennesker fungerer som dyrene i samspil med en meget kompliceret natur. Dyrene kan og gør alt det basale som også vi gør, alt det der gælder opretholdelse og videreførelse af livet. Dyrene viser tilmed klare, én til én-udtryk - for følelser og har alle nødvendige evner, herunder en hukommelse som kan overtrumfe vores mange gange: Trækkende fugle som har været en tur i Afrika, kan finde tilbage til samme rede under et garagetag i Sønder Omme. Alt dette uden en bevidsthed baseret på ord.

Som naturlovene ytrer sig i res extensa beskrevet ved neurologien, kan vi i princippet følge de forskellige sanseindtryks vej ind i hjernen, hvor de lagres, og de handlinger de deterministisk forårsager til livets opretholdelse. Sådan fungerer livet for mennesker og for dyr - med mindre der skal være tale om viljesstyring.

Det er ønsket om en fri vilje som ødelægger muligheden for at opnå en tilfredsstillende traditionel beskrivelse af menneskets livsmekanismer. Descartes problem den anden vej eksisterer kun hvis res cogitans skal have bestemmelsesret, hvis en handling skal kunne initieres af en vilje der frit og bevidst vælger mellem de foreliggende muligheder. Ellers foregår det hele deterministisk efter naturlovene i res extensa.

Dermed er det psyko-fysiske problem den anden vej også løst i den sammenhæng hvori det er rejst og behandles, fra positionen ’set udefra’. Her foregår det hele nemlig efter naturlovene. Der er ikke plads til en fri vilje.

 

6.              Den frie viljes problem

Arno Victor Nielsen, filosof, citat:

”Man kan godt lave en naturvidenskabelig konstatering af, at vi ikke har fri vilje. Men vi kan ikke acceptere det”.

Det er med rene ord den frie viljes problem.

Determinismens følge, fravær af fri vilje, generer hjerneforskerne som derfor beskæftiger sig med spørgsmålet om hvordan den frie vilje kan indpasses i den naturvidenskabelige beskrivelse, se artikel i Informatíon.

Et oplagt forskningsspørgsmål er at undersøge hvornår beslutningen om at handle tages i forhold til handlingen. Kommer den før, og så hvor meget, eller måske samtidigt med? Og så var det jo chokerende da Benjamin Libet påviste at beslutningen om handlingen kommer efter den aktivitet i hjernen som fører til handlingen; handlingen er i gang inden man beslutter sig!

Libet selv kunne ikke acceptere sit eget forskningresultat. Han strittede imod: ”Libet says the diagram shows room for a "conscious veto."og indførte altså en fri uvilje!!! Det ændrer intet ved spørgsmålet om frihed til at gribe ind i den deterministiske orden. En omfattende forskning forsøger at nærlæse de fysiologiske eksperimenter for at finde et hul til viljesindgreb i den kategoriske determinisme, se ” Morten Storm Overgaard” i Informatíons artikel.

Og nota bene: Libets forsøg handler slet ikke om forholdet mellem ’vilje’ (som eksperimentatorerne ikke har defineret) og handling, men om forholdet mellem bevidsthed i min betydning og handling.

Forskningen er på afveje. Libets resultat er helt som forventet. Det har jeg før indset helt uden eksperimenter. Kroppen handler, og derefter registreres handlingen i bevidstheden.

Det kan se løjerligt ud: Hvis jeg beslutter at hælde den kaffe jeg lige nu sidder og nyder, ud over tastaturet, så kan jeg illustrere min frie vilje ved at vælte koppen. Og så ender teksten - hvis…

Men jeg vælter ikke koppen. Vi må forstå det sådan, at set udefra, fra en hjerneforsker, er jeg fra min fortid helt op til handlingsøjeblikket blevet påvirket til at prøve at løse nærværende teksts problemer, og jeg har brug for tastaturet. Det vinder. Det ender ikke her.

Jeg kan dog udefra blive tilstrækkeligt provokeret - eller belønnet - så jeg vælter koppen. Men det er så efter en kraftig ydre påvirkning som deterministisk omstrukturerer min hjerne. Alt det der er i min krop inkl. hjerne, bestemmer hvad jeg gør. Først derefter opdager jeg det! Jeg kan ikke gribe ind i verden som det fremstilles i hjerneforskningen, den del af hjerneforskningen som arbejder med ren neurologi.

Ifølge hjerneforskningen, som ser udefra, har vi ingen fri vilje.

Men hvad gør så forskningen og filosofien? Der var to udsagn i citatet fra Arno Victor Nielsen.

1. ”Man kan godt lave en naturvidenskabelig konstatering af, at vi ikke har fri vilje, …”

Ja, netop en naturvidenskabelig konstatering. I nyere tid af R. E. Hobart (Fri vilje er utænkelig uden determinisme, 1934) og Moritz Schlick (Problems of Ethics, 1939). De beholder begrebet fri vilje, men omfortolker så ’vilje’ mister det indhold som stiller den i modsætning til determinismen.

Om ’fri vilje’ skriver positivisten Schlick at et menneske er frit når det ikke handler under tvang, og at menneskets vilje adlyder psykologiens love som er naturlove, som slet og ret udtrykker hvilke ønsker det faktisk har under de givne omstændigheder. Det er jo determinisme. Når han kalder det fri vilje , så er det ikke vilje i almindelig betydning. Mennesket kan ikke vælge, kun handle efter lovgivne ønsker, determinisme.

Begrebet ’vilje’ hører ikke hjemme her.

R. E. Hobart har, som det allerede fremgår af titlen ovenfor, helt samme syn på fri vilje og determinisme. Og alligevel siger han samme sted: ”Det er i det store og hele en erfaring at vi har en fri vilje. Denne kendsgerning er langt mere sikker end nogen filosofisk analyse.” Det siger han efter at have gennemført en filosofisk analyse af problemet. Den frie vilje der omtales i citatet, kan derfor ikke være et resultat af analysen, men må være en fri vilje af en anden kategori, en intuitiv erfaring som trumfer analysen. Han ser altså - tilsyneladende uden at være klar over det? - at Arno Victor Nielsens konstatering rummer en afgørende udfordring:

2. ”…men vi kan ikke acceptere det”.

Vi kan ikke acceptere det, for det strider mod vores grundlæggende livsoplevelse, vores ”…erfaring at vi har en fri vilje.” Er det så bare en indbildning, eller er det en erfaring som kan være essentiel for vores liv, og som derfor slet ikke kan ignoreres?

Eksistentialismen med bl.a. Søren Kierkegaard og Jean-Paul Sartre gjorde det eksistentielle valg afgørende for menneskets levede liv i modsætning til den naturvidenskabelige verdensforståelse. Dette valg er appellerende knyttet til en fri vilje som har afgørende betydning.

Sartre siger i Eksistentialisme er humanisme, 1946: ”der er ikke nogen determinisme, mennesket er frit, mennesket er frihed.”

Determinisme hører ikke hjemme her.

Problemet med fri vilje kontra determinisme har åbenbart disse to uforenelige sider. Til gengæld har vi altså med positivismen og eksistentialismen fået karakteriseret to uafviselige, men divergerende opfattelser af menneskets vilje.

En komplementær tilgang løser problemet:

Vi lever og oplever (indefra) vores liv eksistentialistisk og beskriver (udefra) verden og os selv positivistisk, og der er ikke tale om konflikt. Det er komplementære positioner, indfaldsvinkler, som ikke kan indtages samtidigt. Det er så afgørende at disse positioner markerer sig klart og udelukker hinanden:

·        De to filosofier opfatter sig selv som værende i modstrid med hinanden.

·        Den eksistentialistiske handler om det subjektivt oplevende, den positivistiske om det objektivt beskrivelige.

·        Den eksistentialistiske oplever livet indefra og opbygger ’jeg’et med værdier, frie valg og ansvar m.m., den positivistiske beskriver fænomenerne deterministisk og opbygger vores virkelighed værdiløst set udefra.

·        Den eksistentialistiske ser fremad og koncentrerer sig om valget for fremtiden, den positivistiske ser tilbage og behandler indhøstet erfaring.

·        Det er i den frie viljes domæne vi er, men i determinismens vi forstår naturvidenskabeligt.

·        Det ene områdes begreber er totalt individuelle og forbigående, det andet områdes begreber er kulturelt universelle (så længe det varer).

Vi har alle adgang til begge perspektiver, blot ikke samtidigt. Hvis vi imidlertid ser en lidenskabelig overvægt af det ene, så får vi en Søren Kierkegaard, hvis det er af det andet, får vi en Moritz Schlick. Ingen af perspektiverne kan undværes. Og da de samtidigt er modstridende, så er komplementariteten uundgåelig!

Det ene komplement er de naturvidenskabelige forklaringer og tilhørende verdensanskuelsesmåde som er forankret i det aktuelle videnskabelige paradigme. Det andet er hvert enkelt menneskes egne og temporære indre oplevelser i form af bevidstheden. I hver en menneskekrop, i al fortid, nutid og al fremtid, opstår (uforklarligt for sig selv) en specifik bevidsthed med et 'jeg' som yder sin indsats i evolutionen (informationsbearbejdning og -formidling) i en meget begrænset årrække, og så er den væk. Bevidstheden opstår, den ligger ikke på nogen måde i generne. Enæggede tvillinger er genetisk identiske, men i dem opstår to helt separerede, unikke bevidstheder.

I denne bevidsthed/illusion opstår 'selv', 'ego', 'valg', 'vilje', 'ansvar', ’værdier’, 'meningsfylde', 'formål', m.m. i menneskekroppen i løbet af de første leveår som følge af kulturel påvirkning, se næste afsnit. Begreberne opleves isoleret af det enkelte menneske og eksisterer kun som sådan i en menneskealder ad gangen. Det er en misforståelse at prøve at behandle dem inden for en naturvidenskabelig ramme. Hertil hørende begreber eksisterer uafhængigt at de enkelte mennesker, overlappende og udfordrende adskillige generationer.

Selvreferencevilkåret er totalt opfyldt for bevidstheden selv. Når vores bevidsthed er det som enhver tids paradigme gør den til, så vil den, som den har gjort i hele menneskekulturens udviklingshistorie, gennem paradigmeskift ændre sig i overensstemmelse med fundamentalt nye udfordringer den møder.

De dybe spørgsmål i vores kulturs historie indeholder ofte en dualitet, om det så er Platon, Descartes, Spinoza, Yin-Yang eller kvantemekanikken. Komplementaritetsprincippet, som allerede har vist sin nødvendighed i kvantemekanikken, kan udvide og berige vores forståelse i forbindelse med dualiteter. F. eks løser komplementaritetsprincippet umiddelbart problemet 'fri vilje' kontra 'determinisme'. For så forsvinder "kontra" bibeholdende den umiddelbare betydning af ’fri vilje’.

 

Herefter vil jeg behandle det indre perspektiv. Hvor står vi som oplevende mennesker i alt dette?

 

7.              Dannelsen af ‘jeg’et

Det specifikt menneskelige er at et menneskebarn fødes med evnen til at udvikle et sprog, med potentialet til at blive et menneske. Mennesket opstår altså i løbet af de første leveår under direkte og indirekte anvisninger fra barnets sprogbrugende omgivelser, sproget skabes, og barnet får menneskelig tænkeevne, det får bevidsthed. Bevidstheden formes med de til rådighed værende ord og begreber, og således inddrages barnet i den givne virkelighed, det aktuelle paradigme.

Barnets første udfordring i vores kultur er at lære at separere individer. Når barnet begynder at følge bevægelser, så tager vi fat ledsaget af opmærksomhedsrettende, pegende bevægelser, igen og igen: ”Det er mor”, ”det er far” og ”det er lille Egon”. Når skriftsproget skal tilegnes, er barnets navn det første det lærer at skrive. Således vænnes barnet til at se sig selv som et selvstændigt ego kaldet Egon. Denne proces kunne sagtens forløbe anderledes, men uden sprogudvikling ville der ikke være tale om en menneskekultur.

Et nyfødt menneskebarn har ikke et sprog og derfor ikke en bevidsthed og er derfor ikke et menneske. Hvis det isoleres fra sprogbrugende mennesker - Gud forbyde det, men der er eksempler - vil det ikke udvikle en bevidsthed (= sprog) ejheller udvikle et ‘jeg’ i vores forstand.

‘Jeg’et opstår i kroppen sammen med sprogtilegnelsen. Det eksisterer ikke fra fødslen. ’Jeg’et er en selvberoende selvforestilling, en slags illusion baseret på sproget/et mirakel, når det betragtes udefra. Det er en umiddelbar virkelighed for sig selv når det ses indefra.

Men om lidt er det borte.

 

8.              Fornuften

Via bombardementet af sanseimpulser medfører min definition af bevidsthed umiddelbart det totale indre kaos i modstrid med den fornuft og mentale helhed som vi dog mener os i besiddelse af.

Definition: Fornuften er den del af bevidstheden, indenfor hvilken der er etableret en tilfredsstillende sammenhæng, konsistens, som ‘jeg’et identificerer sig med.

Bevidsthedens kilde er de indre oplevelser fra sanseimpulserne, fornuften er en ”renset” delmængde af bevidstheden. Alt hvad jeg oplever lige fra trivielle ting til de ekstremt komplicerede indsigter i naturen som min fysikuddannelse har givet mig, samler sig videst muligt i fornuften og danner (dvs. alt det jeg siger og tænker om) min virkelighed og mit ’jeg’. Til stadighed strømmer der iagttagelser til bevidstheden. Og hvis de udfordrer fornuften, så er også ’jeg’et udfordret.

Min krop handler deterministisk, set udefra, handlingen registreres af min bevidsthed, og dens opgave er så at kunne indarbejde så meget som muligt i fornuften af det som trænger frem til min bevidsthed. Det foregår alt sammen med ord. Men det er ikke en håbløs opgave. Kroppens formål er at overleve, så der må være en vej frem. Så længe det går godt, bliver vi klogere og udvider vores fornuftområde. I almindelighed flyder oplevelserne ind og optages ubesværet i fornuften. Men i livets løb kan der komme ting (oplevelser) til bevidstheden som konflikter uløseligt med fornuften. Voldsomme udfordringer kan tage plads ved siden af fornuften og føre til tab af selvkontrol. "Jeg var helt ude af mig selv af vrede/fortvivlelse/sorg...". Det kan gå over, eller det kan være en vedvarende udfordring. Argumenter, overvejelser, tænkte udspil som afspejler de stridende impulsers pres på 'jeg'et/fornuften. Det kan køre rundt i den indre monolog uden ende at ville tage. Man er i krise.

 

Ved kriser, evt. livskriser er bevidstheden tilført noget tungtvejende som ikke lader sig indpasse i fornuften. Tragisk almindeligt er kvinden der ikke forlader sin ekstremt voldelige mand. ”Hvorfor går du ikke bare?”. Svaret ”Det forstår jeg heller ikke” forklarer hvorfor denne dialog hører hjemme på krisecentre. Terapi, påvirkning gennem kommunikation, går ud på at skubbe til forestillinger, åbne muligheder som kan røre rundt i bevidstheden så de kan falde på plads i fornuften, ’jeg’et reddes. Den proces som psykologer kalder individuation, er en lignende proces.

En psykisk skavank som personlighedsspaltning viser at bevidstheden kan have to områder med hver sin sammenhæng, hver sin fornuft, hvert sit ’jeg’. Et væld af psykiske diagnoser viser omfanget af variationsmuligheder inden for bevidsthedens dannelse, som vist ikke vælter mine simple definitioner. En viderebehandling af diagnosen personlighedsspaltning kan måske være relevant i forbindelse med domstolenes virksomhed hvor det kan bringes i forhold til begrebet ”utilregnelig i gerningsøjeblikket”. Hvem er det der begår forbrydelsen, og hvem er det man har over for sig ved skyldsafgørelsen?

Endelig kan en voldsom forelskelse som kommer på tværs af den forelskedes forestillinger om sit liv, afsløre at kampen helt åbenlyst kan stå mellem hjerte og hjerne, hvor hjertet, metafor for kroppen, bombarderer bevidstheden, hjernen, med signaler som bevidstheden slås med i relation til fornuften.

Kriser indtræffer også i det store fællesskab, i kulturen: Foran et paradigmeskift, når anomalierne, modsigelserne i kulturens bevidsthed, den paradigmatiske virkelighed, bliver overvældende, så er det en udfordring af kulturens fornuft, paradigmet. Kulturen er i krise. Kulturens bevidsthed skal omformes, en ny kollektiv fornuft, et nyt paradigme, skal opbygges. Og kriser giver det uvægerligt også i denne sammenhæng, livsfarlige endda (jf. Giordano Bruno og Galilei).

 

9.              Den frie vilje og ansvar

Fornuftens opgave er at stå på mål for hvad kroppen foretager sig, som det registreres af bevidstheden. Fornuften må kunne rumme adfærden, hvilket faktisk betyder at fornuften løbende og videst muligt må kunne omfatte personens adfærd, dvs. holde ‘jeg’et intakt ved at kunne forsvare adfærden og dermed stå til ansvar for ”sig selv”. Hvordan fungerer det?

Vi prøver med et eksempel:

Lad Clinton sige (tale sandt) "I did have sexual relations with that woman" og så tilføje "but it wasn't my intension".

Så var præsident Clinton ud af det hvide hus med det vuns. Og hvis han fortsatte med at fralægge sig ansvar, hævde at han ikke havde noget valg, men at noget andet styrede ham, så ville han melde sig ud af den sociale sammenhæng og ende i psykiatrien - som nok ville sørge for den endelige opløsning af hans ego, hvis han fastholdt. Selvom "noget andet" set udefra styrer ham, så må han gøre det til sit, påtage sig ansvaret. Og det er logisk nok set indefra, han kunne jo bare have ladet være. Og det ved han godt. Altså valgte han at gøre det. Dvs. han oplevede en fri vilje.

(Om biologisk styring af hanner og hunner.)

 

Stakkels Clinton blev valgt som eksempel fordi det er et hele verden kender. De fleste af os vil imidlertid let kunne finde personlige oplevelser med helt samme struktur hvad angår udfordringen af fornuften og kampen for at bevare sit ’jeg’ ved at (være nødt til at) tage ansvar. Henrik Stangerups Manden der ville være skyldig behandler netop dette problem.

Livet er alt det vi oplever. Altså er den frie vilje en del af livet. Det er den oplevelse Hobart udtrykker: ”Det er i det store og hele en erfaring at vi har en fri vilje. Denne kendsgerning er langt mere sikker end nogen filosofisk analyse.”

Den frie vilje er et personligt anliggende for hver enkelt af os. Den er afgørende for at vi ’set indefra’ kan se os selv som selvstændige, intakte 'jeg'er som med ansvar for vores valg indgår i den sociale sammenhæng med andre ’jeg’er med ansvar for deres valg.

Fri vilje og ansvar er udtryk for det samme. ’Ansvar’ betyder ’svar på noget’, og kan opfattes som fornuftens svar på personens gerninger ved at kunne omslutte dem. Et vellykket menneske er et for hvilket dette lykkes let. Ansvar er forsvar for ‘jeg’et og derigennem opbygges et solidt ’jeg’.

’Jeg’et uden ansvar giver ingen mening. Ansvar uden valgfrihed giver ingen mening. Jeg vil være! Jeg vælger - blandt de givne muligheder.

Vi kan nu, også på baggrund af Afsnit 6, give en meningsfuld definition af begrebet ’vilje’ og forklare hvorfor vi må karakterisere den som fri:

'Vilje' beskriver vores indre oplevelse i handlingsøjeblikket af de handlinger, som former vores ’jeg’ og som vi senere vil tage ansvar for for at opretholde vores integritet. Vi ved at vi kunne have handlet anderledes (forudsat andre muligheder forelå). Derfor oplever vi viljeshandlingen som fri.

'Vilje' er i strømmen af handlingsøjeblikke os selv oplevet i den indre position. Her oplever vi vores liv forlæns.

Men når nu vilje netop drejer sig om et bevidsthedsfænomen, burde det være helt uomgængeligt for hjerneforskningen at afprøve komplementaritetsprincippet, respektere den til at ’se udefra’ komplementære position, nemlig at ’se indefra’.

Og så får vi straks øje på ’vilje’, ’ansvar’ og ’jeg’et, og spørger forbløffet: Hvad laver de begreber i hjerneforskningen som ser udefra og bygger på neurofysiologi?

Hvad er i den sammenhæng en ’vilje’ som har frihed til at pille ved neuronerne? Og ’ansvar’ - mellem neuronerne? Hvor i hjernen sidder ’jeg’et? Hvilken mening kan det give at tilskrive en hund eller en kat - eller en østers eller en regnorm - en fri vilje? Hvis hjerneforskningen analyserer dyrs og menneskers adfærd med samme videnskab, så er svaret på spørgsmålet ”Hvilken mening kan det give…” naturligvis det samme. Hvad er en ’vilje’ indenfor neurovidenskabens ramme? Og hvordan skulle en sådan - hvis begrebet skal have indhold i overensstemmelse med dets udfordrende anvendelse (fri, indgribende vilje) i denne sammenhæng - kunne påvirke nerveimpulserne, gribe ind og styre dem udenom den af neurovidenskaben beskrevne vej? Eller bremse de neuronfyringer som i organismen er lige på trapperne som følge af hele organismens øjeblikkelige situation og sætte andre neuroner til at fyre i stedet? Det er i virkeligheden(!) det cartesianske koglekirteldilemma nok en gang når man kun ser udefra. Dilemmaet eksisterer ikke, for en indgribende vilje med disse evner kan ikke placeres inden for hjerneforskningens rammer. Problemet om den frie vilje behandlet af hjerneforskningen er et skinproblem som følge af en kategorifejl.

En gang til: Positionen ’udefra’ er bevidstheden der ser på verden udefra og opbygger virkeligheden, positionen ’indefra’ er bevidstheden som indefra ser på sig selv og opbygger ’jeg’et. ’Vilje’, ’ansvar’ og ’jeg’et er fænomener som opstår og opleves indefra i det enkelte menneske og er afgørende for at vores 'jeg' opstår og fastholdes. Den frie vilje kan ikke forstås udefra, den opleves indefra, lige så virkelig som ’jeg’et. Er du virkelig dig? Så har du en fri vilje!

Verden i sig selv er aldrig problemet.

Problemet er vores bevidstheds forhold til verden.

Så er det godt at genkalde sig hvor Bohr endte i spørgsmålet om at erhverve viden:

·        Det drejer sig alene om at tilpasse sproget og dets begreber til vores iagttagelser, ikke om at pålægge verden i sig selv en bestemt værensform.

·        ”Det er forkert at tro, at det er fysikkens opgave at finde ud af, hvordan naturen er. Fysik handler om hvad vi kan sige om naturen.”

Virkeligheden findes ikke; den skabes af bevidstheden. Bevidstheden findes ikke; den skabes af bevidstheden selv.

Med hensyn til hvordan vi taler om problemerne, former vores bevidsthed, skaber vores virkelighed, er vi frit stillet. Altså leger jeg med tanken om at den menneskelige bevidsthed kan finde, og finde sig til rette med, komplementære positioner overfor fundamentale problemer der opstår når vi iagttager os selv i den verden hvoraf vi selv er en del. Hvis kvantemekanikkens erkendelsesteoretiske belæring til os tages bogstaveligt, kan den løse de her behandlede problemer.

10.              Hvor endte vi så?

Signalerne udefra, fra legeme/verden, afstedkommer subjektive, personlige oplevelser i bevidstheden. En forklaring på dette fænomen skal gives af bevidstheden selv. Den kan ikke stille sig uden for sig selv, så det er principielt uladsiggørligt at få en egentlig forklaring. At det faktisk sker, kalder jeg bevidsthedsmiraklet.

Med hensyn til det psyko-fysiske problem læser man på https://da.wikipedia.org/wiki/René_Descartes:

”Descartes grundlægger dualismen og skaber således det moderne sjæl-legeme-problem, der stadigt ikke er løst.”

Problemet opstår med dualismen, Descartes strukturering af iagttagelsessituationen. Antager vi Spinozas struktur, verden er en helhed, eksisterer det problem ikke.

Vores bevidsthed er ikke på forhånd givet. Den kan ændre sig, og den vil ændre sig når den oplever befrielsen ved accepten af en ny virkelighed baseret på komplementaritetsprincippet:

Når vi lever og oplever vores liv indefra, har vi en fri, agerende vilje. Når vi prøver at forstå vores adfærd udefra, så er determinisme forståelsesgrundlaget. De to positioner kan ikke indtages samtidigt. De er komplementære.

Det kan udtrykkes helt kort:

Livet leves indefra og forstås udefra.

Dermed fik vi en polarisering i rummet som pendant til Søren Kierkegaards: ’Livet skal leves forlæns og forstås baglæns’ som er en polarisering i tiden. Begge sentenser udtrykker komplementære tilgange til menneskelivet.

Livet leves indefra… Her oplever bevidstheden og ’jeg’et sig selv. Den position er vi i når vi lever livet. Indefra identificerer vi os umiddelbart med virkningen af de indre impulser der kommer til os, som initierer vores tanker og vores handlinger og leder os til at træffe de beslutninger vi træffer. I forhold til dem former vi vores ’jeg’, og det er ’jeg’ der handler - i egen forestilling, og det er i ’jeg’et vi oplever vores liv. Det er også her hvor fornuften, Afsnit 8, kan møde alvorligere udfordringer, og vi må forsvare vores ’jeg’ ved at tage ansvar, evt. meget tunge. Men det må gøres.

…og forstås udefra er den videnskabelige analyse som neurologien dyrker baglæns og ser udefra. Og når vi andre tænker over det der allerede er.

Det er nok en mere abstrakt virkelighed, men en meget simplere forståelse af ’fri vilje/determinisme’-problemet end den forståelse hjerneforskningen søger uden at vide hvordan en løsning overhovedet kunne se ud.

Det er klogere at sætte ind på at tilpasse vores bevidsthed til verden, end at tilpasse verden til vores bevidsthed.

11.              Hvad venter os?

Mine præmisser kan forekomme fuldstændigt vanvittige:

·        Bevidsthedsmiraklet der principielt og uden videre må accepteres

·        Bevidsthedens selvberoende fundament, dvs. indefinitte art

·        Nødvendigheden af en komplementær tilgang for vores bevidsthed til fundamentale problemstillinger i forhold til den verden hvoraf vi selv er en del.

Her er det meget interessant og relevant at iagttage at videnskabshistoriens helt store gennembrud er sket efter accept af præmisser som ligeledes var fuldstændigt vanvittige for samtiden. 

Det aristoteliske verdensbillede (forfinet af Ptolemæus) med Jorden som universets centrum var virkeligheden på den tid, den aristoteliske virkelighed. Det blev fortrængt af det kopernikanske fordi mange iagttagelser faldt på plads på en simplere måde. Det blev faktisk anerkendt (på dette tidlige tidspunkt) af den katolske kirke som udgav Kopernikus’ verdensmodel i 1543, men karakteriserede den i forordet som en ren teoretisk øvelse. Men det varf absolut ikke virkeligheden. Men det blev virkeligheden gennem en hård og livsfarlig kamp som kostede Giodano Bruno livet og satte Galilei i husarrest. Paradigmeskiftet afsluttedes med Newtons love; se hvad Newton selv skrev om dette – rent vanvid. Men det endte med at være helt uden problemer - hvilket jeg, som har undervist unge mennesker i Newtons lov, med egentlig en vis forbløffelse kan se tilbage på. Ja, helt uden problemer

indtil Bohrs postulater… hør f.eks. Ehrenfest, en nær ven til både Bohr og Einstein. Han sagde på et tidligt tidspunkt: ”Hvis det er sådan vi i fremtiden skal dyrke fysik, så må jeg helt opgive fysikken.” Han kom nu efter det senere. Meget efter det endda.

Altså ser det slet ikke ud som om vanviddet i nye opfattelsers præmisser står i vejen for deres endelige accept. Det betyder blot at

Chokeffekten understreger paradigmeskiftets radikalitet.

Vi var parate til af udskifte Aristoteles med Kopernikus, og Kopernikus med - ja, det kunne være Bruno, og Bruno med Hawking og Hawking med …?     Nå, det var fysik.

Filosofisk: Er det snarere Descartes og descendenter med…?

Vi har fået noget at slås med, vi mennesker: Sproget er en forudsætning for at kunne stille sig udenfor og kigge. Det kan dyrene ikke. Aha: Dér har vi fejlen! Vi fik sproget, og vi fik problemerne!

Måtte de løse ender i begge videnskaber blive forenet!